Quảng Ninh: Kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014

Thứ Bảy, 07/02/2015, 00:51 [GMT+7]
Năm 2014, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp uỷ, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ chính trị quan tâm hàng đầu hàng đầu.
 
Tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá về công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các địa phương, đơn vị, tổ chức đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân. Cấp uỷ các cấp tích cực, chủ động chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát và thanh tra; Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát về giải phóng mặt bằng và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng giải quyết.
 
Đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh
Đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp công dân
tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh
Cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 8.162 lượt (13.310 người), với 5.401 vụ việc; có 264 lượt đoàn đông người (4.610 người), với 148 vụ việc công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, UBND cấp xã, huyện và các sở, ngành đã tiếp 7.060 lượt công dân (9.716 người), với 4.437 việc đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh tiếp 1.102 lượt công dân (3.594 người) với 1.096 vụ việc đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh có 150  lượt (1.060  công dân) đến Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước với  75  vụ việc. Trong đó: có  24  lượt đoàn đông người (996 công dân) với 11 vụ việc.
 
Các cơ quan đã tiếp nhận, xử lý 7.169 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại có 572 vụ việc khiếu nại và có 69 vụ việc tố cáo, còn lại là các đơn kiến nghị, phản ánh, đơn trùng lặp, đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ người khiếu nại, tố cáo.
 
Trong số 572 vụ việc vụ việc về khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp (59 vụ việc từ năm 2013 chuyển sang), đã giải quyết được 469/572 vụ việc, đạt tỷ 82%, trong đó: khiếu nại đúng 34 vụ việc; khiếu nại sai 388 vụ việc; khiếu nại có đúng, có sai 29 vụ việc; 18 vụ việc công dân xin rút đơn. Số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp là 69 vụ việc. Đã giải quyết được 58/69 vụ việc đạt tỷ lệ 84%, trong đó: tố cáo đúng 11 vụ việc; tố cáo sai 37 vụ việc; tố cáo có đúng, có sai 09 vụ việc; đình chỉ giải quyết 01 vụ việc (do cơ quan công an đã thụ lý giải quyết).
 
Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.941 triệu đồng; trả lại cho công dân 400,57 triệu đồng, lập bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 11.314m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 22 người; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ sai phạm trong quản lý đất đai, cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (thất thoát 9.600 triệu đồng tiền sử dụng đất), cơ quan điều tra đã khởi tố với 09 đối tượng liên quan.
Bùi Hữu Phong
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh)
;
.