Hòa Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Chủ Nhật, 08/02/2015, 00:10 [GMT+7]
Năm 2014, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình chủ động tham mưu triển khai đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp. Công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật tiếp tục được quan tâm chú trọng, chất lượng soạn thảo, tham gia góp ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp tỉnh Hòa Bình năm 2014
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc
trong công tác tư pháp tỉnh Hòa Bình năm 2014
Cơ quan tư pháp các cấp đã thực hiện thẩm định 72 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đóng góp ý kiến vào 80 dự thảo, tăng 20 dự thảo so với năm 2013; tự kiểm tra 424 văn bản, tăng 83 văn bản so với năm 2013; rà soát trên 2.000 văn bản. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Toàn ngành đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 2.332 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 163 nghìn lượt người tham dự, tổ chức 51 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút trên 2.700 lượt người dự thi. Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp ngày càng đi vào nền nếp.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình đề ra 12 nhiệm vụ, 7 giải pháp chủ yếu trong thực hiện công tác tư pháp: Tham mưu giúp UBND cùng cấp xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương theo luật định. Kiểm soát việc công bố và cập nhật đăng tải thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015”. Giải quyết yêu cầu của công dân về đăng ký hộ tịch, cấp phiếu Lý lịch tư pháp thep quy định. Trực tiếp tiếp dân và công chứng các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức theo quy định. Xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra chuyên ngành tại một số huyện trong tỉnh. Đáp ứng 100% nhu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc…
                                                                    Thảo Quyên
                                                         (Đài PT – TH tỉnh Hòa Bình)
;
.