Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 22/06/2022, 07:58 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2022, Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trong Cơ quan các tổ chức hội cấp dưới; triển khai Chương trình hành động của Hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025; Báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực, giai đoạn 2016-2021; Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 21; Báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo các tổ chức hội cấp dưới triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.
 
Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam báo công tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tháng 5/2022)
Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam báo công tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tháng 5/2022)
    Tổ chức Hội các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương, gắn với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên CCB và nhân dân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh " với thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội. 
 
    Báo Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục có nhiều đồi mới nội dung, thường xuyên có tin bài với hình thức chuyên trang, chuyên mục về chủ đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính; tuyên truyền hoạt động của tổ chức hội các cấp, nêu gương người tốt, việc tốt trong cựu chiến binh, phê phán những hành vi tiêu cực xảy ra để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
 
    Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan; thường xuyên duy trì công khai minh bạch các hoạt động của đơn vị; thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của cơ quan nhất là các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, công tác tài chính, mua sắm vật tư, trang bị, pháp huy được tinh thần dân chủ của các tổ chức hội và hội viên; việc mua sắm, chi tiêu công đảm bảo đúng quy định; việc lập và triển khai dự toán kinh phí năm của cơ quan Trung ương Hội được bàn bạc dân chủ, xác lập đúng yêu cầu của nhiệm vụ, phân bổ kinh phí công khai, minh bạch; chấp hành nghiêm việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý tình trạng tham nhũng vặt trong thi hành công vụ.
 
    Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra các cấp hội đã triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; kế hoạch giám sát và phản biện xã hội; kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022 theo đúng chỉ đạo của cấp trên và của cấp ủy địa phương.
 
    Sáu tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Hội các cấp đã tiến hành kiểm tra được 22.145 lượt tổ chức hội cấp dưới và 37.568 hội viên; giám sát 24.968 lượt tổ chức hội và 427.153 hội viên. Ban kiểm tra các cấp kiểm tra 1.865 lượt tổ chức hội và 8.046 hội viên; giám sát 7.545 lượt tổ chức hội và 70.526 hội viên; giải quyết xong 19 đơn thư tố cáo tổ chức hội và hội viên theo quy định; xem xét thi hành kỷ luật 24 hội viên và xóa tên 162 hội viên. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho tổ chức hội các cấp và hội viên khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, góp phần quản lý và xây dựng tổ chức hội và hội viên trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của hội, làm cơ sở để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Từ đầu năm 2022 đến nay, các tổ chức hội các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong nội bộ cơ quan, tổ chức hội.
Tuệ Minh
.