Hòa Bình: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng

Thứ Sáu, 05/02/2021, 05:57 [GMT+7]
    Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN. 
 
Một Hội nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình
Một Hội nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình
    Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Theo đó, năm 2021 phấn đấu 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính.100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức. Đến hết năm 2021, có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và 100% người lao động tại cơ quan nhà nước, có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Hình thành trên phạm vi toàn tỉnh văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.
 
    UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng đào tạo bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; giáo viên, giảng viên là những người tình nguyện giảng dạy ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng; tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.  Phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm; xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong các cơ quan, đơn vị và trên các địa bàn dân cư; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên các địa bàn dân cư.
 
    Đẩy mạnh công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, cá nhân tình nguyện, nhóm tự giác… gắn với cao điểm trong dịp Kỷ niệm ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng (ngày 09/12 hằng năm) với hình thức phù hợp với cán bộ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc trên toàn tỉnh.
 
    Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh cập nhật, đăng tải các văn bản chính sách, pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác PCTN trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp về PCTN; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức làm công tác PCTN; tiếp nhận các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN do Thanh tra Chính phủ biên soạn, nhân bản cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương.
Đoàn Cần
.