Sơ lược 50 năm xây dựng và trưởng thành của ngành nội chính đảng; quá trình hình thành và phát triển của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Thứ Hai, 04/01/2016, 15:28 [GMT+7]
    Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội được thành lập, hợp nhất, tái thành lập trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển với tên gọi khác nhau như: Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, Ban Nội chính tỉnh Hà Sơn Bình, Phòng Nội chính thuộc Văn phòng tỉnh Hà Tây, Phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Thành ủy Hà Nội.  
 
    I. Giai đoạn 1969 - 1978
 
    Ngày 26-6-1969, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 281/QĐ/ĐBHN của Thường vụ Thành ủy. Ngày 05-8-1974, Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 10/NQ/ĐBHN, quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Thành ủy, theo đó, Ban Nội chính Thành ủy là một ban chuyên môn của Thành ủy làm việc theo chế độ thủ trưởng. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Thành ủy đã làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ về công tác nội chính; củng cố các ngành Công an, Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra; kiểm tra việc thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy về công tác nội chính trong các cấp ủy đảng; góp ý kiến vào các đề án, các kế hoạch công tác của các ngành, các cấp với Thường trực Thành ủy hoặc Thường vụ Ủy ban. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Sơn Bình được thành lập ngày 01-3-1976 (Nghị quyết số 42-NQ/NS/TU) với chức năng, nhiệm vụ đã làm tốt công tác hướng dẫn thi hành đường lối chính sách của Đảng trong việc đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, quản lý cán bộ khối nội chính; theo dõi nắm tình hình an ninh chính trị; thẩm tra, đề xuất ý kiến xử lý nhiều vụ án lớn về chính trị, kinh tế…. Sau khi tách tỉnh thành tỉnh Hà Tây và Hòa Bình, ngày 05-10-1999, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tây thành lập Phòng Nội chính do đồng chí Phó Chánh Văn phòng phụ trách, tham mưu Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính trên địa bàn tỉnh. 
 
    II. Giai đoạn 1980 – 2012
 
    Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội trong giai đoạn này có nhiều thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức để phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác nội chính trước đòi hỏi đổi mới của đất nước và Thủ đô. 
 
    Giai đoạn 1980 – 1989: Căn cứ vào Hướng dẫn số 30-NQ/TW, ngày 15-11-1979 của Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội được tái thành lập; theo chức năng, nhiệm vụ: theo dõi việc xây dựng các văn bản có tính chất pháp quy, theo dõi việc tuyên truyền và thi hành pháp luật trong các cơ quan nhà nước và trong nhân dân, theo dõi tình hình về công tác các ngành trong khối nội chính. Đến năm 1992, công tác nội chính đảng trực tiếp do đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo, phụ trách.
Giai đoạn 1994 – 2008: Ngày 08-11-1993, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 29-CT/TW; Ban Nội chính Trung ương có Hướng dẫn số 146/HD-NCTW, ngày 20-11-1993 thành lập Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy. Ngày 14-11-1994, Thường vụ Thành ủy có Quyết định số 247-QĐ/TU thành lập Ban Nội chính Thành ủy, có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính; tham mưu giúp Thành ủy chỉ đạo, xử lý đối với những vụ án quan trọng phức tạp; hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nội chính của quận, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc. Trong lĩnh vực cải cách tư pháp, là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố, xây dựng, triển khai các trương trình, kế hoạch nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW. 
 
    Giai đoạn 2008 – 2012: Sau khi hợp nhất tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội, Phòng Nội chính - Tiếp dân, Văn phòng Thành ủy Hà Nội được thành lập (Quyết định số 262-QĐ/VPTU, ngày 30-7-2018) tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành ủy triển khai các chương trình, đề án trọng điểm về công tác nội chính; giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, nhạy cảm mới nảy sinh; công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư được thực hiện đúng quy định; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả cao; làm tốt nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố. 
 
    III. Giai đoạn 2013 đến nay
 
    Để đáp ứng yêu cầu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới; thực hiện Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương Năm (khóa XI), Ban Nội chính Trung ương tái lập. Ngày 08-4-2013, Ban Bí thư ban hành Quy định 183-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính các tỉnh ủy; Công văn số 155 CV/TW về việc thành lập Ban Nội chính các tỉnh ủy. Ngày 07-8-2013 Thành ủy Hà Nội có Quyết định số 3383-QĐ/TU thành lập Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.
 
    Theo đó, Ban Nội chính Thành ủy là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Đảng bộ Thành phố. Đến nay Ban Nội chính Thành ủy có tổng số 28/30 đồng chí và 03 đơn vị trực thuộc; Lãnh đạo Ban 4 đồng chí; các quận, huyện, thị ủy phân công 01 đồng chí thường trực cấp ủy (Bí thư, hoặc Phó bí thư) phụ trách; cử 01 đồng chí phó chánh văn phòng và 01 cán bộ thuộc văn phòng cấp ủy chuyên trách công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Sau hơn 2 năm tái lập Ban Nội chính Thành ủy, công tác nội chính của Đảng bộ Thành phố Hà Nội có những chuyển biến tích cực. Ban Nội chính đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Thành ủy triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; là cơ quan thường trực của các Ban Chỉ đạo (Chương trình 09-CTr/TU về PCTN và Cải cách tư pháp) của Thành ủy. Trong đó nổi bật là: kịp thời theo dõi, tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo giải quyết một số vụ án, vụ việc quan trọng, các điểm nóng, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham mưu các Ban Chỉ đạo tổng kết, sơ kết các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương; thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình, kế hoạch của các Ban Chỉ đạo, giúp hoạt động của Ban Chỉ đạo có hiệu quả hơn; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX và Kế hoạch số 116-KH/TU về Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; tham gia ý kiến vào Văn kiện và Đề án nhân sự góp phần thành công Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ XVI. 
 
    Với những việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả đó, cùng các thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã được Thành ủy, HĐND, UBND và Ban Nội chính Trung ương tặng nhiều phần thưởng cao quý: UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015; Ban Nội chính Trung ương tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2014; Bằng khen năm 2015. 
 
    Để thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (05/01/1966 - 05/01/2016), Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội phối hợp với các cấp ủy đảng quận, huyện, thị ủy trên địa bàn Thành phố xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
BAN NỘI CHÍNH THÀNH ỦY HÀ NỘI
;
.