Đồng Tháp: Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2015

Thứ Hai, 04/01/2016, 10:18 [GMT+7]
    Năm 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khác về cải cách hành chính. Hầu hết các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đều ban hành Kế hoạch cải cách hành chính phù hợp với nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của ngành, địa phương
 
    Trong năm 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 54 văn bản quy phạm pháp luật như: Quy định các ngành đào tạo phù hợp các chức danh công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh; Quy định về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh; Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Tháp; Quy định một số chính sách ưu đãi và mức chi hỗ trợ phục vụ cho phát triển nông nghiệp; Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước; Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng; Quy định về mức trần thù lao công chứng; Quy định quản lý nhà nước về giá,...
 
Cán bộ Tổ tư vấn hướng dẫn thủ tục hành chính xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ thủ tục
Cán bộ Tổ tư vấn hướng dẫn thủ tục hành chính xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ thủ tục
    Thực hiện việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2014 qua rà soát còn hiệu lực, hết hiệu lực thi hành và văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới; ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015; Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh; triển khai thi hành Luật Hộ tịch; Quy chế tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
 
    Thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 và Kế hoạch rà soát, chuẩn hóa và công khai thủ tục hành chính năm 2015; thực hiện công bố thủ tục hành chính từ tỉnh đến cấp xã trên các lĩnh vực: Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội và các thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh; ban hành quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết; ban hành quy định trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh; triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường,...
 
    Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó, đặt ra những nhiệm vụ cụ thể để các sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cần thực hiện hàng năm. Ban hành Quy chế hướng dẫn việc xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với cá nhân, tổ chức, hạn chế sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. 
 
    Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của: Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của: Ban Chỉ đạo Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Hội đồng Thẩm định giá đất, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Điều hành thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 tầm nhìn 2030,… Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Kế hoạch thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban hành Quyết định về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được mở rộng sang các Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có nhiều giao dịch với cá nhân, tổ chức. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 18 sở, ngành tỉnh, 12 huyện, thị xã, thành phố thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông có ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và 100% xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức tập huấn cho các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, nhất là cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả.
 
    Nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch giai đoạn 2012 - 2015; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2015 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015; Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác và xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, nhằm xây dựng đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội ở xã, phường, thị trấn, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyển chọn, bố trí sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018.
 
    Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển vị trí lãnh đạo, quản lý, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thi tuyển lãnh đạo đối với chức danh Phó Giám đốc Bệnh viên Đa khoa Đồng Tháp, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 
    Tiếp tục hiện đại hóa hành chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2013 - 2015 và Kế hoạch năm 2015; ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch lắp đặt màn hình, bảng điện tử, phục vụ công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh năm 2015; Quy định về thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện “Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” của Chính phủ; tăng cường ứng dụng, nhân rộng mô hình tra cứu thông tin liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế; triển khai phần mềm quản lý đăng ký lưu trú. Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Sở Thông tin và Truyền thông lập Đề án tuyên truyền bằng bảng điện tử trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020 và Đề án xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử; phê duyệt cho Sở Khoa học và Công nghệ đầu tư Dự án Nâng cấp Trại thực nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ; phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015 - 2018. 
 
    Ban hành văn bản chỉ đạo về việc chính thức triển khai thực hiện phần mềm khảo sát trực tuyến sự hài lòng của tổ chức, công dân tại 07 huyện, thành phố đã thực hiện thí điểm trong năm 2013, 2014, đồng thời, mở rộng việc thực hiện phần mềm tại các huyện, thị xã có điều kiện trong năm 2015. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và tích cực chuẩn bị cho việc đánh giá nội bộ để được đánh giá công nhận chính thức.
Chu Linh
(TTXVN)
;
.