Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị: 10 kết quả công tác nổi bật trong năm 2015

Thứ Ba, 22/12/2015, 14:20 [GMT+7]

Một là, chủ trì và phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 121-CTHĐ/TU ngày 15-7-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02-4-2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 04-CT/TU, ngày 03-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị, về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 14-01-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2015; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 21-9-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác thi hành án dân sự và hành chính.

Một Hội nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị
Một Hội nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị

Hai là, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng các đề án và tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến 2020; tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015 ; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị.

Ba là, tiến hành 9 cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh. Các nội dung kiểm tra, giám sát gồm: thực hiện Chỉ thị 22- CT/TU ngày 22-4-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính; Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Bốn là, tham gia ý kiến đối với 6 trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, trong đó 1 trường hợp hiệp y bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và 1 trường hợp hiệp y bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; 2 trường hợp hiệp y bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công an tỉnh; 01 trường hợp hiệp y bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan; 2 trường hợp bổ nhiệm Cục phó Cục Hải quan. Tham gia ý kiến về nhân sự tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các trường hợp dự kiến nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham gia chỉ đạo, hướng dẫn đại hội Đảng các cấp và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tham gia xây dựng nội dung báo cáo chính trị của Tỉnh uỷ khoá XV trình đại hội XVI và thẩm định 16 báo cáo chính trị của 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Năm là, Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh đề xuất đưa 09 vụ án, vụ việc vào diện Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo năm 2015. Kết quả đã chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ án.

Sáu là, thực hiện Thông báo Kết luận số 104-TB/BCĐTW, ngày 08-01-2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 16-4-2015 của Ban Nội chính Trung ương về việc tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội từ 2011-2014, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 83-KH/TU và thành lập Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ 2011-2014. Đến cuối quý II-2015, hoàn thành việc rà soát và báo cáo kết quả lên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương theo đúng tiến độ. Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 24-4-2014 về việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Cử cán bộ tham gia 4 cuộc kiểm tra, giám sát và 1 cuộc giải quyết đơn khiếu nại của đảng viên do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì. Trực tiếp xử lý 40 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (do Thường trực Tỉnh ủy giao và đơn thư liên quan công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng do công dân và các cơ quan, tổ chức chuyển đến Ban Nội chính Tỉnh ủy). Phối hợp tham mưu chỉ đạo, xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự như việc khiếu kiện đông người trước trụ sở UBND tỉnh; giải quyết khiếu nại về đền bù giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A ở Hải Lăng.

Bảy là, tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận 92-KLTW của Bộ Chính trị về công tác cải cách tư pháp. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp năm 2015. Tổ chức 04 kỳ họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh bàn, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2015. Giúp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức 02 cuộc giám sát 02 vụ án phức tạp có quan điểm khác nhau giữa các cấp tiến hành tố tụng. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiện toàn bổ sung một số thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Tám là, tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ duy trì nền nếp giao ban công tác nội chính, giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh hàng quý. Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác cải cách tư pháp 6 tháng, 9 tháng và năm 2015 theo quy định của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Ban Nội chính Trung ương. Đăng cai tổ chức hội nghị giao ban Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy Miền Trung- Tây Nguyên tại Quảng Trị.

Chín là, tổ chức ký kết, ban hành 05 Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Đảng uỷ Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Trị. Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát, Đảng uỷ Công an tỉnh.

Mười là, đẩy mạnh việc tuyên truyền thông qua tiểu mục "Nội chính" trong chuyên mục "Xây dựng Đảng" trên sóng truyền hình Quảng Trị; 16 chuyên mục tuyên truyền về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Phát hành 4 số Bản tin Nội chính, số lượng 2000 bản. Tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho 100 đối tượng là cán bộ tham mưu về nội chính và phòng, chống tham nhũng các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, các sở, cơ quan, ban ngành cấp tỉnh. Tiếp nhận 6 cán bộ về công tác tại Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

BAN NỘI CHÍNH TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

;
.