Sơn La: Kết quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Năm, 10/12/2015, 11:34 [GMT+7]

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Sơn La có những chuyển biến tích cực, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004.

Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực hiện pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng trình tự, thủ tục từ khâu soạn thảo, tham gia ý kiến, đánh giá tác động đối với thủ tục hành chính, thẩm định, thẩm tra, ban hành đúng theo quy định của pháp luật. Trong 10 năm, từ cấp xã đến tỉnh đã ban hành 679 văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản áp dụng pháp luật để thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Một phiên họp của UBND tỉnh Sơn La
Một phiên họp của UBND tỉnh Sơn La

Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã bám sát các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tập trung vào 6 định hướng trong Chiến lược xây dựng và hoàn thiện pháp luật mà Nghị quyết số 48-NQ/TW đã xác định nhằm đảm bảo sự phát triển cân đối, đồng bộ giữa thể chế về kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, bảo vệ quyền con người. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành đã tác động tích cực đến sự phát triển mọi mặt và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

Việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản trong lĩnh vực này, các chính sách ưu đãi đầu tư trong khuôn khổ cho phép để đảm bảo quyền tự do kinh doanh, khuyến khích đầu tư góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người, xây dựng nhà nước pháp quyền, đã ban hành các văn bản để đảm bảo thông tin hai chiều từ phía người dân đến với cơ quan công quyền và từ phía Nhà nước đến với người dân như: quy chế tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân; quy chế phát ngôn, quy chế về tổ chức, hoạt động trang thông tin điện tử của tỉnh; các quy định được miễn giảm một số loại phí, lệ phí; quy định về chính sách đối với người già cô đơn không nơi nương tựa, các gia đình chính sách, người tàn tật, trẻ mồ côi lang thang, người mắc nghiện ma túy…

Về xây dựng thể chế pháp lý, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực; quy định về phân công, phân cấp quản lý tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; quy định về sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn của tỉnh; quy định về chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức; chế độ đào tạo, bồi dưỡng thu hút người có tâm huyết, trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh…

Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên. Trong 10 năm qua, đã tự kiểm tra được 679/679 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp ban hành. Kết quả cho thấy, các văn bản cơ bản đảm bảo đúng thẩm quyền và phù hợp về nội dung theo quy định pháp luật. Việc chú trọng công tác kiểm tra đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng văn bản, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật và góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Hoàng Nga

(Văn phòng Quốc hội)

;
.