Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Quá trình hình thành và phát triển

Thứ Ba, 08/12/2015, 14:44 [GMT+7]

(BNCTW) - Ngày 27-12-1975, tỉnh Lào Cai được sáp nhập với tỉnh Yên Bái và các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Than Uyên của tỉnh Nghĩa Lộ thành lập tỉnh Hoàng Liên Sơn.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn được thành lập theo Quyết nghị số 932-QN/TU ngày 9-11-1979 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn. Ngay từ khi được thành lập, Ban đã chủ động tham mưu Tỉnh uỷ nghiên cứu, vận dụng thi hành và theo dõi công tác tuyên truyền, giáo dục về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách về nội chính và thi hành pháp luật trong các cơ quan Nhà nước và Nhân dân nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ tập thể của Nhân dân, đẩy mạnh đấu tranh chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; theo dõi, kiểm tra các cấp, các ngành, trước hết là các ngành trong khối nội chính chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác của Ban Nội chính Trung ương đề ra; thẩm tra, báo cáo về những Đề án quan trọng cần xin ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thẩm tra kiến nghị về việc xét xử những vụ án thuộc quyền Tỉnh uỷ duyệt và chuẩn bị ý kiến báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt.

Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai tháng 9-2013
Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai tháng 9-2013

Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hoàng Liên Sơn góp phần quan trọng trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh biên giới năm 1979, bảo đảm giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 12-3-1988, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoàng Liên Sơn ban hành Quyết định giải thể Ban Nội chính Tỉnh uỷ”; chuyển giao nhiệm vụ nội chính sang Văn phòng Tỉnh ủy đảm nhiệm.

Năm 1991, Quốc hội ra Nghị quyết chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn, tái lập tỉnh Lào Cai, nhiệm vụ nội chính vẫn do Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai đảm nhiệm. Đến năm 2001, Phòng Nội chính và tiếp công dân được thành lập, trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy và trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính. Đi sâu phân tích đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; theo dõi hoạt động của các cơ quan nội chính, từ đó giúp cấp ủy nắm chắc tình hình diễn biến về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giám sát việc triển khai, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư Trung ương về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy”; Công văn 155-CV/TW, ngày 08-4-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Công văn số 4598-CV/BTCTW, ngày 25-4-2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quyết định số 716-QĐ/TU ngày 24-8-2013 về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Lào Cai và Phòng Nội chính - Tiếp dân của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai có chức năng là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng với 05 nhóm nhiệm vụ cơ bản là: Nghiên cứu, đề xuất; hướng dẫn, kiểm tra; thẩm định; tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân cấp; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy giao.

Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai

Công tác nghiên cứu, đề xuất được triển khai tương đối đồng đều, có hiệu quả rõ nét, góp phần tích cực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tích cực phát hiện, tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng, các vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Công tác hướng dẫn, kiểm tra được chú trọng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần cảnh tỉnh, răn đe vi phạm và chấn chỉnh công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đi vào nền nếp. Ban đã chủ trì, phối hợp thực hiện 07 cuộc kiểm tra, giám sát, rà soát của Tỉnh ủy; tổ chức kiểm tra 02 cuộc, giám sát 43 cuộc và nhiều cuộc xác minh, nắm tình hình xử lý đơn thư. Thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định các chương trình, dự án, đề án khi được giao. Tham gia công tác cán bộ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá, nhận xét để giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 79 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Chủ động phối hợp với các cơ quan nội chính tham mưu và thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt vai trò thường trực cho ban thường vụ cấp ủy về công tác cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã thực hiện tốt các nhiệm vụ như: trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh,Thanh tra tỉnh và bước đầu đã phối hợp triển khai thực hiện tốt; xây dựng, ban hành quy định, quy chế tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Ban; quy chế xác minh đơn thư... Đến hết tháng 10-2015, đã tiếp nhận 208 đơn, đã xử lý 202 đơn, trong đó đã tổ chức xác minh, nắm tình hình 48 đơn. Ngoài ra, để nắm bắt thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã xin ý kiến và được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cho thành lập hệ thống giúp việc về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở các huyện ủy, thành ủy và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau hơn 02 năm thành lập, hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; tiếp tục củng cố, hoàn thiện việc xây dựng cơ quan, đơn vị, từng bước bảo đảm các điều kiện để cán bộ, công chức, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng giúp cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phúc An

;
.