Quá trình xây dựng và phát triển ngành Nội chính Đảng tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Ba, 08/12/2015, 10:21 [GMT+7]

Giai đoạn 1993 - 1996:

Ngày 16-11-1993, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc và Phú Thọ) ban hành Quyết định số 73-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ban Nội chính là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy về công tác nội chính với các nhiệm vụ chủ yếu: Giúp Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị cùa Đảng về công tác nội chính. Trực tiếp theo dõi, tổng hợp, báo cáo với cấp ủy và Trung ương về tình hình hoạt động của đảng ủy và ban cán sự đảng các ngành nội chính. Nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy về kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và tham gia chuẩn bị nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy về công tác nội chính được cấp ủy giao. Giúp cấp ủy lãnh đạo, vận dụng đường lối xử lý đối với những vụ án quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm tham gia theo dõi cán bộ trong các ngành nội chính thuộc diện cấp ủy quản lý. Xây dựng tổ chức bộ máy Ban Nội chính Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác ngày càng đáp ứng yêu cầu. Giúp cấp ủy tổ chức công tác tiếp dân, tiếp nhận và chuyển giao các đơn thư khiếu tố theo quy định Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước, kiến nghị với cấp ủy xử lý một số vụ việc; theo dõi kết quả giải quyết một số vụ việc được cấp ủy giao...

Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc năm 2013
Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc năm 2013

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo đúng kế hoạch và làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính. Đặc biệt, Ban Nội chính đã tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị lớn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Phối hợp tốt với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân và các ngành nội chính (Công an, Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Quân sự) tích cực triển khai kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng chống vi phạm và tội phạm, đấu tranh với âm mưu diễn biến hòa bình của kẻ địch, đảm bảo an ninh chính trị, kiềm chế được một số hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường tuyên truyền pháp luật, công tác thi hành án dân sự và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, buôn lậu; góp phần ổn định chính trị và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 1997 - 2012:

Ngày 23-12-1991, Ban Bí thư ban hành Quyết định số 17-QĐ/TW thay thế Quyết định số 38-QĐ/TW ngày 06-01-1988 điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Ban Nội chính Trung ương và cùng theo đó cơ quan tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về công tác nội chính không có quy định thống nhất mà tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng địa phương để bố trí phù hợp. Thời gian này tồn tại 3 mô hình tổ chức, bộ máy tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính, đó là: Ban Nội chính trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy ở một số thành phố lớn; Ban Nội chính kiêm nhiệm, do một đồng chí thường trực tỉnh ủy, thành ủy làm trưởng ban và hầu hết là các phòng nội chính thuộc Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Đối với Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 125-QĐ/TU, ngày 22-8-1998 quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy. Phòng Nội chính - Tiếp dân có chức năng giúp lãnh đạo Văn phòng tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về lĩnh vực nội chính, thư từ, tiếp dân. Phòng Nội chính - Tiếp dân có nhiệm vụ: Theo dõi, tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình hoạt động của các cơ quan nội chính các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác nội chính, thư từ tiếp dân; tình hình phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của cấp uỷ về lĩnh vực nội chính, thư từ, tiếp dân; thẩm định các đề án, tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy thuộc lĩnh vực nội chính, quốc phòng - an ninh; giúp lãnh đạo văn phòng tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đồng thời tham mưu giúp cấp uỷ tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính. Tiếp nhận, phân loại, đề xuất hướng xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh uỷ; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân và phục vụ lãnh đạo trong công tác tiếp dân. Giúp lãnh đạo Văn phòng phối hợp với các cơ quan tư pháp giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác nội chính, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp theo quy định...

Một Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng do Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chủ trì
Một Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng do Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chủ trì

Với những kết quả đạt được, Phòng Nội chính - Tiếp dân nhiều năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp uỷ, chính quyền tặng bằng khen như: Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương năm 2005, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2012.

Giai đoạn từ năm 2013 đến nay:

Ngày 14-5-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ngày 07-6-2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy chính thức đi vào hoạt động, trên cơ sở sáp nhập 02 đơn vị: Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và Phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Ban đã từng bước thực hiện tốt 05 nhóm nhiệm vụ theo Quy định 183-QĐ/TW: chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất; chủ trì thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức trong công tác nội chính và PCTN, chủ động tiến hành chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị; thẩm định các văn bản, đề án trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đảm bảo kịp thời, chất lượng; tích cực tham gia công tác cán bộ theo phân cấp; hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Sau gần 03 năm hoạt động, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu giúp cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác nội chính và PCTN; được Ban Nội chính Trung ương tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2013, 2014 và nhiều cá nhân được khen thưởng.

Bình Minh

;
.