Hậu Giang: Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2015

Thứ Bảy, 12/12/2015, 15:59 [GMT+7]

Năm 2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang đã chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan cơ liên quan tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2015; Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quy định 183-QĐ/TW và Công văn 155-CV/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư; Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm; ban hành Quyết định số 3313-QĐ/TU, ngày 14-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-1-2014 của Bộ Chính trị; Quyết định số 4466-QĐ/TU, ngày 12-5-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập đoàn rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ năm 2011-2014; ban hành Công văn số 1300-CV/TU, ngày 03-9-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 27-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, góp phần cho việc điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Hội nghị cán bộ, công chức của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang
Hội nghị cán bộ, công chức của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang

Thành lập và tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng như: Kiểm tra việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-1-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 - 2014;  Thành lập Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy đến thăm và làm việc với 08 huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các cơ quan Thanh tra, Cục Thi hành án dân sự,... để phối hợp, nắm tình hình, trao đổi thông tin về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Tham gia Tổ kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức tiếp công dân và triển khai các quyết định giải quyết khiếu nại và giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật; tham gia 02 tổ xác minh đơn tố cáo tại Sở Tư pháp và Sở Nội vụ; Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên - Môi trường.

Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm kiểm sát viên, thẩm phán trung cấp, sơ cấp; tham gia đóng góp các văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các huyện, thị, thành ủy; các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thẩm định Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; Thẩm định báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; tham gia ý kiến về việc thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội; cho ý kiến về việc bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên 10 trường hợp; cho ý kiến việc tuyển chọn thẩm phán cho 05 đồng chí.

Tổ chức tiếp 16 lượt công dân tại trụ sở cơ quan, cử cán bộ tham gia tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân của tỉnh theo quy định; nhận 34 đơn (07 đơn tố cáo, 15 đơn khiếu nại, 12 đơn phản ánh), lưu theo dõi 09 đơn, đã tham mưu lãnh đạo Ban xử lý 21/25 đơn, đạt 84%, còn 04 đơn đang tham mưu xử lý. Tham gia Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh, tham mưu xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài; tham dự 24 cuộc đối thoại với 74 hộ dân và họp xem xét, giải quyết 116 vụ khiếu nại trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khó khăn chủ yếu như: Công tác nắm tình hình, tham mưu lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng có mặt còn lúng túng, hạn chế; năng lực tham mưu của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kỹ năng tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp xử lý trên lĩnh vực an ninh quốc gia chưa thật sự có hiệu quả tốt nhất; công tác tham mưu và đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức thực hiện các quy chế, chương trình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có lúc còn chậm.

Trong năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang tập trung tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy những chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Phối hợp tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác rà soát, kiểm tra, giám sát, thanh tra; điều tra, truy tố, xét xử, đặc biệt là nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng tham mưu của từng cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần tự giác, tìm tòi học hỏi kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của Ban; tăng cường hướng dẫn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức được giao tham mưu lĩnh vực công tác này ở các đơn vị, địa phương.

Lê Văn Hiểu

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang)

;
.