Tòa án nhân dân tối cao: Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 23/05/2018, 10:40 [GMT+7]
    Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay, các cấp ủy đảng, lãnh đạo ngành Tòa án đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
 
    Nội dung tập trung vào Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. 
 
Một Hội nghị của Tòa án nhân dân tối cao
Một Hội nghị của Tòa án nhân dân tối cao
    Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục được tổ chức thực hiện, như: Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, lớp học để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tham nhũng; tổ chức chương trình sáng kiến về phòng, chống tham nhũng; đăng một số bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng trên một số báo, tạp chí… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức ngành Tòa án đối với công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Bên cạnh đó, lồng ghép nội dung về phòng, chống tham nhũng vào các hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai nhiệm vụ công tác; đưa vào chương trình các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị; thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ; đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Tòa án nhân dân như Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao,  Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân. Đặc biệt là gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn với các hoạt động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động… 
 
    Gắn tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của đảng và đoàn viên, công nhân viên chức lao động, khuyến khích tự tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", thực hiện nghiêm túc phương châm: "Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu"; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
                                                                  Nguyễn Văn Sơn 
                                                            (Tòa án nhân dân tối cao)
;
.