Lào Cai: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tới nay

Thứ Bảy, 19/05/2018, 06:59 [GMT+7]
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN).
 
    Toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN được 11.969 buổi cho 912.476 lượt người là cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia; cấp phát 32.426 cuốn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; đăng tải 2.163 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng; tổ chức 03 buổi tọa đàm; phát 3.384 giờ trên sóng truyền thanh cơ sở. Tổ chức thực hiện Đề án 18-ĐA/TU, đã cấp phát 4.300 cuốn tài liệu tuyên truyền về công tác PCTN tới các Đảng bộ, huyện ủy, thành ủy trực thuộc. Đài PT-TH tỉnh đã xây dựng kịch bản chuyên mục về công tác nội chính và PCTN để phát định kỳ trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai, mở mới chuyên mục “Toàn dân phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm” và đã phát sóng 14 số truyền hình, 14 số phát thanh. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 02 Đoàn giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác PCTN.  Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện kiểm tra, giám sát hàng năm với 45 cuộc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác PCTN tại các chi, đảng bộ trực thuộc.    
 
    Thực hiện nghiêm túc Quy định số 22-QĐ/TU ngày 21-11-2017 của Tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đã góp phần trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trong 02 năm đã thực hiện kỷ luật 06 cán bộ là người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng.
 
    Tỉnh ủy tổ chức thực hiện giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ đương chức và trong quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với 65 cán bộ thuộc 17 sở, ngành, với tổng số bản kê khai tài sản là 195 bản.
 
    Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động thực hiện việc giám sát thường xuyên các tổ chức đảng và đảng viên theo phân cấp quản lý. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thực hiện 10 cuộc kiểm tra tại 19 đơn vị, 07 đảng viên; giám sát 24 cuộc đối với 19 đơn vị, 34 đảng viên. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện 1.193 cuộc kiểm tra, giám sát (trong đó kiểm tra 609 cuộc đối với 860 tổ chức đảng, 858 đảng viên; giám sát 584 cuộc đối với 590 tổ chức đảng,1.438 đảng viên). Qua công tác kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 177 đảng viên vi phạm; kỷ luật 01 tổ chức đảng vi phạm.
 
    Ngành thanh tra tiến hành 261 cuộc thanh tra hành chính; phát hiện các sai phạm về kế toán, tài chính, chế độ thuế, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản... với giá trị sai phạm về tiền là 78.533 triệu đồng, về đất là 245.232m2. Trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 67.652 triệu đồng, 12.862m2 đất, kiến nghị xử lý khác là 10.881 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 27 tập thể và 55 cá nhân. Thông qua hoạt động thanh tra đã kiến nghị chuyển 02 hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng sang cơ quan điều tra.  
 
    Về điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, trong kỳ, các cơ quan chức năng đã thụ lý 04 vụ án/08 bị can, đã xét xử 04 vụ/8 bị cáo. Cơ quan Điều tra đã và đang điều tra, xác minh 02 vụ việc khác có dấu hiệu tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 05-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Tổ chức kiểm điểm đối với 06 vụ việc kiểm sát viên đề nghị truy tố mức án chưa nghiêm; kiểm điểm 02 vụ các thẩm phán chủ tọa phiên tòa tuyên phạt mức hình phạt chưa nghiêm về án tham nhũng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo thực hiện xong đối với 08 vụ việc  theo yêu cầu của Trung ương, chuyển cơ quan Cảng sát điều tra làm rõ 02 vụ  việc.
Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
;
.