Thái Bình: Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Chủ Nhật, 20/05/2018, 07:10 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ban hành Công văn số 1542/UBND-TCD về thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN).
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ: 
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
    Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là các văn bản mới được ban hành trong năm 2017 như: Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 và các văn bản quan trọng khác dự kiến được ban hành trong năm 2018 như: Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật tố cáo (sửa đổi)...; Quy định số 05-QĐ/TU ngày 03-5-2017 của Tỉnh ủy Thái Bình về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN.
 
    Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17-4-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác PCTN.
 
    Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTN trong phạm vi quản lý; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
 
    Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Công văn số 1837/UBND-TCD ngày 31-5-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
    Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, định kỳ hằng quý (hoặc theo yêu cầu đột xuất) báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh.     
                                                                                                                                          Nguyễn Thị Khánh
                                          (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
;
.