Quảng Ngãi: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tới nay

Thứ Hai, 14/05/2018, 15:25 [GMT+7]
    Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN); ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN; các kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Chương trình công tác năm 2017, 2018 của Ban Chỉ đạo. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị. 
 
Đoàn công tác số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Quảng Ngãi
Đoàn công tác số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Quảng Ngãi
tháng 10-2016
    Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XIX và Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm, trong đó đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra, 04 cuộc giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo xử lý sau thanh tra ở huyện Lý Sơn và Sơn Tây qua kết quả rà soát thanh tra kinh tế - xã hội từ năm 2011-2014; cho ý kiến xử lý hình sự đối với các sai phạm của 03 đơn vị có thực hiện hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 
 
    Thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ  đạo Trung ương về PCTN; trong đó đã tập trung chỉ đạo xử lý đối với 03 vụ việc, 03 vụ án, đến nay đã xem xét, xử lý xong 05 vụ, còn 01 vụ đang xem xét, xử lý. Tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trong năm 2015, 2016 trên địa bàn tỉnh, qua rà soát đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 03 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế và một số kiến nghị khác nhằm chấn chỉnh trong hoạt động thanh tra, hoạt động quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng.
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được quan tâm thực hiện. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức 47 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về PCTN, với sự tham gia của 6.160 lượt người; phát hành 135 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN. Trong đó, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền cho 165.098 lượt cán bộ, hội viên về công tác PCTN gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã đưa 480 tin, bài, phóng sự; giới thiệu 147 lượt nội dung, văn bản trả lời pháp luật và tin tức về PCTN trong các chuyên mục “Tiếp chuyện bạn nghe đài”; “Tìm hiểu pháp luật”; “Hộp thư truyền hình”; “Pháp luật và đời sống”; “Nhịp sống trong tuần”. Báo Quảng Ngãi đã xây dựng chuyên mục về PCTN, hàng tháng đăng từ 20-30 tin, bài, ảnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.
 
    Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 97 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. Tổng số người phải kê khai tài sản thu nhập trong 02 năm 2015-2016 là 18.055; số người đã kê khai là 18.054, đạt 99,99%. Chưa phát sinh trường hợp nào phải giải trình về tài sản, thu nhập, xác minh, kết luận việc kê khai tài sản không trung thực. 
 
    Qua công tác tự kiểm tra phát hiện tham nhũng đã phát hiện 05 vụ có dấu hiệu hành vi tham nhũng. Qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Qua công tác thanh tra phát hiện 08 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Qua công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm phát hiện 04 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 
 
    Về điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, trong kỳ, các cơ quan chức năng đã thụ lý 13 vụ án/17 bị can, bị cáo. Đã xét xử 09 vụ/15 bị cáo, đình chỉ 02 vụ/0 bị can vì chưa đủ định lượng để xử lý hình sự, đang tiếp tục xem xét 02 vụ/02 bị can. Cơ quan Điều tra đã và đang điều tra, xác minh 13 vụ việc khác có dấu hiệu tham nhũng (đã kết thúc điều tra, không khởi tố 03 vụ; đang điều tra, chưa khởi tố 10 vụ). 
 
    Ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 01 vụ/02 bị can (hiện nay vụ án đã được xét xử).
 
    Về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, báo chí và người dân trong PCTN: Từ năm 2016 đến quý I/2018, đã tổ chức thực hiện 15 cuộc giám sát, 09 cuộc khảo sát và hiện đang tổ chức 05 cuộc giám sát, 02 cuộc đối với các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp. Nội dung giám sát, khảo sát bao gồm hầu hết các lĩnh vực, trong đó tập trung vào những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân và lĩnh vực tư pháp, có nhiều nội dung giám sát góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa tham nhũng. 
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
;
.