Hà Tĩnh: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 07/05/2018, 14:29 [GMT+7]
    Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng của tỉnh Hà Tĩnh được quan tâm đẩy mạnh.
 
    Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Trong đó chú trọng các văn bản: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 16-12-2016 của Bộ Chính trị; các thông báo kết luận tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành chức năng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức 210 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 34.670 lượt người tham gia; thực hiện 12.624 tin, bài trên các trang, mục phổ biến pháp luật của báo Hà Tĩnh và các tạp chí khác. Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đã được thực hiện như: Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, lớp học để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; phát sóng các chương trình về phòng, chống tham nhũng trên đài phát thanh, truyền hình; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tham nhũng; xây dựng bản tin ngành, địa phương; sinh hoạt ngày pháp luật, các hội thi, tọa đàm; thông qua trung tâm giáo dục cộng đồng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở… qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
 
Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt các quy định của Đảng và tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020
Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt các quy định của Đảng và tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020
    Thực hiện Văn bản số 2989/UBND-NC ngày 29-6-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, Trường chính trị Trần Phú, Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn và 39/39 trường Trung học phổ thông đã triển khai, thực hiện nghiêm túc đưa chuyên đề về phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy và lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động ngoại khóa cho các lớp học chính khóa. 
 
    Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, trong đó chú trọng công tác phổ biến các văn bản quan trọng về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên đưa tin, phản ánh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại địa phương để giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với một số sở, ngành tổ chức tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, người lao động.
                                                                                             Thanh Hằng
;
.