Bộ Tài chính: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 08/05/2018, 14:29 [GMT+7]
    Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Bộ. Ban Cán sự đảng đã ban hành: Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ ngày 22-2-2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 08-CT/BCSĐ ngày 29-11-2016 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Tài chính; Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ ngày 29-11-2016 thực hiện chấn chỉnh, khắc phục những việc còn hạn chế, khuyết điểm theo kết quả kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 09-3-2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết 03-NQ/BCSĐ ngày 19-3-2018 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính đến năm 2020, để triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 của Chính phủ…
 
Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Bộ Tài chính về cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phòng ngừa tham nhũng
Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Bộ Tài chính về cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phòng ngừa tham nhũng
    Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành: Chương trình hành động số 86-Ctr/ĐU ngày 26-02-2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết số 902-NQ/ĐU ngày 01-8-2016 về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Bộ Tài chính" nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục những tồn tại hạn chế, góp phần tích cực hơn nữa nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của Đảng bộ; Kế hoạch số 313-KH/ĐU ngày 03-11-2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để triển khai tới tất cả các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 23-01-2017 về xây dựng phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính"; Văn bản số 395-CV/ĐU ngày 14-02-2017 chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức quán triệt và xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 20-10-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Văn bản số 8220/BTC-VP ngày 16-6-2016 chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và của Bộ Tài chính; Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 07-11-2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; công tác cán bộ; cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan; Văn bản số 18613/BTC-TTr ngày 28-12-2016 chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc rà soát, hoàn thiện các quy định nội bộ về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, kiểm soát, xóa bỏ cơ chế "xin-cho", nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; Văn bản số 9525/BTC-TTr ngày 18-7-2017 chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quyết định số 365/QĐ-BTC ngày 21-3-2018 về Kế hoạch của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020…
 
    Trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính luôn quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng cá nhân. Đối với những vấn đề quan trọng hoặc còn ý kiến khác nhau, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng đều tổ chức họp Ban cán sự Đảng để cho ý kiến và ra thông báo kết luận, qua đó phát huy được trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể, giải quyết nhanh, gọn và có hiệu quả các đề án, chương trình công tác lớn, quan trọng, nhạy cảm hoặc có độ khó, độ phức tạp cao. 
 
    Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Bộ Tài chính đã tổ chức quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xây dựng, ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh những người có hành vi tham nhũng. Các chi bộ, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã đưa nội dung Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; quán triệt các chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng vào các buổi sinh hoạt định kỳ và là tiêu chí đánh giá nhận xét đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng hàng năm, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng.
                                                                                       Vũ Hồng Hải
                                                                                       (Bộ Tài chính)
;
.