Phú Yên: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Thứ Bảy, 12/05/2018, 07:38 [GMT+7]
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và hội, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tạo sự thống nhất quyết tâm cao trong hành động. Từ tháng 12-2015 đến nay, đã tổ chức 62 lớp bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 3.321 lượt người tham gia; phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trên 100 tin, bài; tổ chức Hội nghị bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ quản lý, làm công tác nghiệp vụ với hơn 100 lượt người tham gia.
 
Hội nghị tổng kết công tác nội chính và PCTN tỉnh Phú Yên năm 2017
Hội nghị tổng kết công tác nội chính và PCTN tỉnh Phú Yên năm 2017
    Bên canh đó, các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định về minh bạch tài sản thu nhập; qua kiểm soát việc kê khai và công khai tài sản, không có trường hợp nào kê khai không trung thực. Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện tốt. Từ tháng 12-2015 đến nay, toàn tỉnh có 270 cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử được quan tâm, qua đó đã phát hiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng. Từ tháng 12-2015 đến nay, qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị đã phát hiện 03 trường hợp thuộc 03 đơn vị có hành vi tham ô tài sản; đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các trường hợp trên về tội Tham ô tài sản để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Từ tháng 12-2015 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 15 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại 132 địa phương, đơn vị; 05 đoàn giám sát, tiến hành giám sát tại 50 địa phương, đơn vị; các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Tỉnh ủy thành lập 01 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại 13 địa phương, đơn vị; 05 đoàn giám sát, tiến hành giám sát tại 36 địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã thành lập 69 đoàn (tổ) kiểm tra tại 222 địa phương, đơn vị; 89 đoàn (tổ) giám sát tại 389 đơn vị, tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh đối với những hạn chế, khuyết điểm; xử lý kỷ luật hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm; thu hồi tiền, tài sản, đất đai cho Nhà nước.
 
    Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị, địa phương thực hiện 128 cuộc thanh tra hành chính, trong đó: đã ban hành kết luận 119 cuộc; đã kết thúc thanh tra 04 cuộc; 05 cuộc đang thực hiện trong thời gian luật định. Qua thanh tra, phát hiện 339 lượt cơ quan, đơn vị sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 55,94 tỷ đồng và 977.494,7 m2 đất; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 24,64 tỷ đồng và số diện tích đất nêu trên, kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 31,3 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị xử lý hành chính 88 tổ chức và 132 cá nhân có liên quan đến các sai phạm; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 03 vụ .
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh đã chủ động, tích cực trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử cho thấy nhiều vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được chỉ đạo xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, tạo sự đồng tình, ủng hộ, tin tưởng của nhân dân.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn một số hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của một số cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương khi để xảy ra hành vi tham nhũng chưa nghiêm; một số nơi còn có biểu hiện nể nang, né tránh trong việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu; một số vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm nhưng khi xem xét xử lý vẫn còn tình trạng nặng về xử lý kỷ luật, xử lý hành chính. Công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế chưa toàn diện, khách quan; còn nhiều vụ án kéo dài thời gian giải quyết, nhiều vụ án bị hủy, bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung do có những thiếu sót trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.