Bộ Giao thông vận tải: Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 25/05/2018, 16:24 [GMT+7]
    Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch (số 4976/KH-BGTVT) thực hiện nhiệm vụ công tác PCTN năm 2018 như sau:
 
    Cấp ủy các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ trì tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, chương trình hành động, chính sách, pháp luật… của Đảng và Chính phủ về PCTN. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng. 
 
Bộ Giao thông vận tải họp rà soát đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
Bộ Giao thông vận tải họp rà soát đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
    Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tổ chức cán bộ; kiểm soát tài sản thu nhập. Theo đó, rà soát các cơ chế chính sách để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xử lý trách nhiệm, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trợ việc chống tham nhũng; khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính; xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính tạo bước chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…
 
    Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức. Thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng, đặc biệt là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng.
 
    Tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng. Thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư gây bức xúc trong xã hội.
 
    Kế hoạch cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm…
Bình Minh
;
.