Tuyên Quang: Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 23/05/2018, 13:34 [GMT+7]
    Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh chú trọng, chủ động thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên theo chương trình, kế hoạch; kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quản lý tài chính, kinh tế; kiểm tra, tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực trong việc phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, đồng thời xem xét, xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Tuyên Quang
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Tuyên Quang
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 26-8-2016 và Quyết định số 218-QĐ/TU ngày 29-8-2016 thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiến hành giám sát trực tiếp tại các huyện ủy: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Thành ủy Tuyên Quang, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh và 12 cấp ủy cơ sở.
 
    Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25-4-2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 16-5-2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU và Quyết định số 437-QĐ/TU thành lập tổ công tác để tiến hành thẩm tra, rà soát việc tự kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 11/11 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy và 20 cơ quan, sở, ngành của tỉnh. 
 
    Từ ngày 26-7 đến ngày 04-8-2017, Đoàn công tác số 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã làm việc với  Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trực tiếp kiểm tra, giám sát tại 12 sở, ban, ngành, 02 cấp ủy cấp huyện. Tại báo cáo ngày 31-10-2017 của Đoàn công tác số 8 về kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Tuyên Quang đã đánh giá: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng. Quan tâm lãnh đạo các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định của pháp luật trong phát hiện và xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế… Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành 23 cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc đối với công tác phòng, chống tham nhũng; qua kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng chưa phát hiện tham nhũng. Trong kỳ báo cáo, đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ đối với 01 đảng viên do có sai phạm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.
                                                                                               P.V
;
.