Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam: Công tác phòng, chống tham nhũng quý I-2017

Thứ Năm, 20/04/2017, 15:07 [GMT+7]
    Quý I-2017, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị thành viên triển khai, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trọng tâm là công tác xây dựng quy chế, quy định quản lý và các định mức kinh tế - kỹ thuật chặt chẽ, sát với thực tế; kịp thời chấn chỉnh, hạn chế các hành vi tiêu cực, lãng phí. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng thông qua việc ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác tổ chức cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo (ban hành 11 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; tiến hành 22 cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng; hơn 1000 cán bộ, viên chức, người lao động tham gia các lớp tập huấn, học tập, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng)… Ngoài ra, Tổng công ty còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo khác góp phần ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí; đồng thời, các công ty thành viên rà soát, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của đơn vị.
 
Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
    Tổng công ty thực hiện công khai minh bạch các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của Nhà nước và các quy chế, quy định nội bộ VICEM. Trong quý, Công ty mẹ - Vicem, các công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần là đơn vị thành viên của VICEM thực hiện công khai các nội dung yêu cầu theo quy định như: Các chỉ tiêu tài chính, việc trích lập và sử dụng quỹ phúc lợi - khen thưởng,... tổng hợp tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của người lao động tại các Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, Đại hội công nhân viên chức và Hội nghị Người lao động. Trên trang mạng nội bộ đăng tải thông tin về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính; công khai đánh giá về mức độ hoàn thành công việc, phương án chia lương, thưởng trong tháng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản thu nhập cá nhân, tính thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.
 
    Công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 17 cán bộ, công nhân viên chức theo Kế hoạch và danh mục các vị trí công tác, thời hạn định kỳ chuyển đổi đã xây dựng…
 
    Thời gian tới, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam xác định: Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của VICEM; thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý việc tham nhũng, lãng phí; Chương trình hành động của VICEM về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
    Tiếp tục thực hiện các nội dung trong Đề án tái cơ cấu VICEM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 26-6-2013 và các nội dung điều chỉnh của đề án cho giai đoạn 2016-2020.
 
    Công ty mẹ VICEM và các đơn vị thành viên duy trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.
 
    Đảm bảo công khai minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Quy chế công bố thông tin của VICEM, Quy chế dân chủ, Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của VICEM.
 
    Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các quy định, quy chế về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý của đơn vị; tổ chức thực hiện tốt Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của VICEM.
 
    Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi có hành vi tham nhũng, tăng cường chế độ chịu trách nhiệm của cán bộ cấp trên khi cấp dưới thuộc quyền có sai phạm.
 
    Triển khai thực hiện Kế hoạch Giám sát, kiểm tra năm 2017; Kế hoạch về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng của VICEM; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra gắn với việc xử lý kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân để phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.
 
    Chấp hành nghiêm các Chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cũng như thực hiện đầy đủ các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý Nhà nước…
Phúc An
;
.