Tuyên Quang: Thực hiện nghiêm kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Tư, 19/04/2017, 15:35 [GMT+7]
    Trong quý I-2017, các cấp ủy đảng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện kết luận số 21- KL/TW ngày 25-5-2012 Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21-12-2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Quy định số 65- QĐ/TW ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.
 
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang
    Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, trọng tâm là Luật phòng, chống tham nhũng; kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đạo, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến', "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
 
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động thực hiện công khai, minh bạch các lĩnh vực, hoạt động phải công khai theo quy định; hoàn thành việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2016; thực hiện 10 cuộc kiểm tra về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn;  ban hành mới 01 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của luật cán bộ, công chức, quy định của Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương và quy chế về việc tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng của cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước. Cán bộ thuộc diện cấp ủy tỉnh quản lý đã thực hiện gửi bản kê khai tài sản cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định; UBKT Tỉnh ủy giám sát thường xuyên việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 342 cán bộ thuộc diện cấp ủy tỉnh quản lý.
 
    Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm cải cách thủ tục hành chính, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 18-3-2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 về hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục thực hiện việc thanh toán, giao dịch qua tài khoản theo quy định; hiện nay có 66% số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện trả lương qua tài khoản cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân Thành phố Tuyên Quang xây dựng, triển khai thực hiện Đề án trung tâm hành chính công thành phố Tuyên Quang.
 
    Trong quý, không phát hiện vụ việc tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
                                                                                   Thanh Hiếu
;
.