Tổng Công ty Giấy Việt Nam: Kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm

Thứ Ba, 18/04/2017, 16:19 [GMT+7]
    Lãnh đạo Tổng Công ty Giấy Việt Nam luôn coi trọng việc tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017; tích cực chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động phong trào thi đua “Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”;  tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, viên chức, người lao động hăng hái tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng nếp sống văn minh công nghiệp.
 
Tổng Công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho các cán bộ, đảng viên (tháng 01-2017)
Tổng Công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho các cán bộ, đảng viên (tháng 01-2017)
    Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam xây dựng Chương trình số 28-CTr/ĐU và Chương trình số 20-CTr/KT ngày 28-02-2017 về kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty năm 2017, trong đó có nội dung về kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động nhất là trong xây dựng các quy chế, quy định, quản lý nội bộ và thông báo rộng rãi cho toàn thể mọi người được biết, như: Thỏa ước lao động tập thể, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm, thực hiện công khai tài chính doanh nghiệp; Quy chế dân chủ, các nội quy, quy chế của đơn vị; Bỏ phiếu tín nhiệm góp ý xây dựng cán bộ và giới thiệu, đề cử những người có năng lực, phẩm chất đạo đức vào các chức danh cán bộ chủ chốt…
 
    Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Tổng Công ty lồng ghép trong các các hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và gửi báo cáo theo định kỳ. Năm 2016, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng Công ty là 54,2 tỷ đồng. Năm 2017, Tổng Công ty đã yêu cầu từng đơn vị rà soát, xây dựng kế hoạch tiết giảm chi phí cụ thể, báo cáo Tổng Công ty để theo dõi chỉ đạo thực hiện
 
    Ban Kiểm tra phòng, chống tham nhũng đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Công ty Lâm nghiệp Vĩnh Hảo; tranh chấp đất đai trên địa bàn Công ty Lâm nghiệp tại tỉnh Hà Giang; tiến hành xác minh minh và kiểm tra 01 đơn khiếu nại, tố cáo của công nhân đối với Công ty Lâm nghiệp Thanh Hóa. Qua kiểm tra chưa pháp hiện vụ việc tham nhũng, Ban Kiểm tra cũng kiến nghị một số những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hoạt động Ban phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị được kiểm tra.
 
    Ban Kiểm soát nội bộ theo dõi giám sát đặc biệt đối với một số đơn vị thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam gồm: Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo, Tam Sơn, Cẩm Ngọc, Lang Chánh, Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy, Công ty Chế biến và xuất nhập khẩu Dăm mảnh. Định kỳ hàng tháng, Ban Kiểm soát báo cáo và có kiến nghị đối với từng đơn vị để Hội đồng thành viên xem xét chỉ đạo nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
    Tổng Công ty Giấy Việt Nam duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần và thực hiện việc tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn từng trường hợp cụ thể để công dân thực hiện đúng Luật khiếu nại, Luật tố cáo; bố trí nơi tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật, lãnh đạo Tổng Công ty trực tiếp tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày. Ngoài ra Tổng Công ty còn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác cho cán bộ, viên chức, người lao động.
Cù Tất Dũng
;
.