Ban Nội chính Trung ương: Khai trương Nhà truyền thống

Thứ Ba, 31/12/2019, 17:01 [GMT+7]
    Ngày 28/12/2019, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ khai trương Nhà truyền thống của Ban. Đây là hoạt động ý nghĩa để giới thiệu chặng đường phát triển và hiện vật quý qua chặng đường phát triển của Ban Nội chính Trung ương.
 
    Ngày 05/01/1966, Ban Pháp chế Trung ương được thành lập - Tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương. Đó là mốc son đánh dấu sự ra đời của ngành Nội chính Đảng. Giai đoạn này, Ban Pháp chế Trung ương đã chủ trì, phối hợp tham mưu chỉ đạo xây dựng, ban hành một số Luật, Pháp lệnh, Sắc luật quan trọng về trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, xâm phạm tài sản riêng của công dân, về tổ chức ngành Tòa án và Kiểm sát; nghiên cứu, đề xuất thành lập Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Ủy Ban pháp chế của Hội đồng Chính phủ, tái lập ủy ban Thanh tra Chính phủ,... Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế Trung ương đã góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm Nhà truyền thống
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương thăm Nhà truyền thống
    Ngày 17/9/1979, Ban Nội chính Trung ương được thành lập, trên cơ sở phát triển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Ban Pháp chế Trung ương. Trong giai đoạn này, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Hiến pháp năm 1980; nghiên cứu đề xuất thành lập Đại học Pháp lý, Bộ Tư pháp, các sở tư pháp và ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy; tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, đảm bảo an ninh quốc gia; thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đấu tranh chống tệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng. Đây là giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của ngành Nội chính Đảng.
 
    Giai đoạn 1986 - 2007, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu có hiệu quả cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy cải cách tư pháp và đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN); phối hợp, tham mưu chỉ đạo xây dựng, ban hành Hiến pháp năm 1992 và nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN và  cải cách tư pháp (CCTP), nhất là về mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp lớn về PCTN và CCTP đến năm 2020; tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ có chức danh tư pháp trong các cơ quan nội chính; chỉ đạo xử lỷ kịp thời nhiều vụ án lớn về an ninh, kinh tế, những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước.
 
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Nhà truyền thống
Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Nhà truyền thống
    Giai đoạn 2007-2012, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X, Ban Nội chính Trung ương được hợp nhất về Văn phòng Trung ương Đảng; nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính và CCTP được Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện; tham mưu về công tác PCTN có Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN được thành lập, là cơ quan hoạt động chuyên trách, giúp việc của Ban Chỉ đạo Trung ương.
 
    Từ 2012 đến nay, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, ngày 28/12/2012, Ban Nội chính Trung ương được tái lập, với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN; đến Hội nghị Trung ương 6 khóa XII vào tháng 10/2017, bổ sung thêm nhiệm vụ CCTP. Ngay sau khi được tái lập, Ban Nội chính Trung ương đã khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác; tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN và CCTP; chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN;  kiên trì, bản lĩnh, quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".
 
a
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương thăm Nhà truyền thống
    Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN và CCTP; chủ động phối hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vào thời kỳ này, Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng đã có đóng góp đáng kể vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác nội chính, PCTN, CCTP góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vị thế, vai trò của ngành Nội chính Đảng được khẳng định và nâng cao.
 
    Trải qua hơn 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Ban Nội chính Trung ương được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2000; Huân chương Hồ Chí Minh năm 2006; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2012; 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2016 và Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017.
Đặng Phước
.