Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 14/12/2020, 07:24 [GMT+7]
    Năm 2020, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt và triển khai lồng ghép các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Nghị quyết số 25/NQ-CP, ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Một Hội nghị quán triệt, triển khai Luật phòng, chống tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Một Hội nghị quán triệt, triển khai Luật phòng, chống tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
    Các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều hình thức để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng như thông qua chương trình hội thảo, hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng, Hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức, trong các buổi báo cáo chuyên đề của các đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tổ chức 49.452 lớp cho 4.348.352 lượt cán bộ, nhân dân (tăng 53,8% so với năm 2019) ; xuất bản 615.681 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nắm được các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm mục đích phát huy tính tích cực trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.
                                                                                 Mạnh Hùng
.