Lạng Sơn: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2016 - 2020

Thứ Bảy, 11/06/2016, 06:34 [GMT+7]
    Ngày 06-6-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2016 - 2020. 
 
    Theo đó, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện nghiêm túc 5 nhiệm vụ: 
 
    Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; thường xuyên giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xác định phòng, chống tham nhũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xem xét, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu thực hiện, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015 tỉnh Lạng Sơn
Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015 tỉnh Lạng Sơn
    Hai là, đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tổ chức thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. 
 
    Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí như: thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; minh bạch tài sản, thu nhập; đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện công khai các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, đơn vị; hệ thống, chuẩn hoá những quy định về thủ tục, giấy tờ và thời hạn giải quyết đối với từng thủ tục hành chính; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại công sở. 
 
    Trong công tác tổ chức, cán bộ phải thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về tiếp nhận, điều chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai; giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, gắn trách nhiệm cá nhân trong việc lựa chọn, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức trên cơ sở thảo luận dân chủ trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
 
    Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29-01-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra trong các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng, lãng phí cao. Đẩy mạnh thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
    Chủ động phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm minh đối với mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên có sai phạm; kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình trực tiếp quản lý, cán bộ, đảng viên vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập; kiên quyết thu hồi tiền, tài sản bị tham nhũng... 
 
    Thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp liên quan khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, không để phát sinh thành "điểm nóng"; tăng cường kiểm tra, giám sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc, vụ án tham nhũng. Các cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp rà soát, phân loại các vụ việc tham nhũng, lãng phí để tập trung giải quyết, không để tồn đọng kéo dài. 
 
    Quan tâm củng cố các cơ quan có chức năng phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí bảo đảm về biên chế, kinh phí, phương tiện và điều kiện làm việc để các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động và bảo đảm sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. 
 
    Năm là, tăng cường hoạt động giám sát và phát huy vai trò trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  chính trị - xã hội các cấp trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và hoạt động giám sát cộng đồng; khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí. Bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người dũng cảm tố cáo hành vi tham nhũng, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ. 
Nguyễn Mai Loan 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn)
;
.