Quá trình hình thành và phát triển của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định

Thứ Tư, 06/01/2016, 14:17 [GMT+7]
    Năm 1975, thống nhất đất nước, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 245-NQ/TW, ngày 20-9-1975 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 20-12-1975 về việc điều chỉnh, hợp nhất một số tỉnh phía Nam, trong đó có việc hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định thành tỉnh Nghĩa Bình với 02 thị xã và 21 huyện. 
 
    Giai đoạn 1980-1986:
 
    Ngày 11-02-1980 Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghĩa Bình được thành lập theo Quyết định số 10-QĐ/TU của Tỉnh ủy Nghĩa Bình. Đây là giai đoạn khởi đầu của Ban Nội chính Tỉnh ủy, là cơ quan thuộc hệ thống tổ chức các Ban của Tỉnh ủy, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, bao gồm các công tác của các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Pháp chế. Nhiệm vụ chính của Ban Nội chính Tỉnh ủy giai đoạn này là cơ quan theo dõi công tác giải thích và thi hành pháp luật trong các cơ quan nhà nước, trong nhân dân nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động, đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội; giúp Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra các cấp, các ngành, trước hết là các ngành trong Khối nội chính, chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính; thẩm tra và kiến nghị về việc xử lý những vụ án quan trọng của địa phương; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi và quản lý cán bộ các ngành trong khối nội chính theo đúng các quy định của cấp ủy và của Trung ương.
 
    Đến năm 1986, thực hiện Nghị quyết số 218-NQ/TU ngày 20-02-1986 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sắp xếp lại các ban Đảng và đoàn thể của tỉnh, ngày 20-6-1986 Ban Nội chính Tỉnh ủy chấm dứt nhiệm vụ và giải thể theo Quyết định số 2059-QĐ/TU ngày 16-6-1986, công tác chuyên môn được ban giao lại cho Văn phòng Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy là người trực tiếp chỉ đạo công tác nội chính theo quy chế công tác của Tỉnh ủy.
 
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, ngày 31-3-2014
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, ngày 31-3-2014
    Giai đoạn 1987-2000:
 
    Thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TƯ ngày 22-7-1986 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực của bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Ngày 21-12-1987, Ban Nội chính Tỉnh ủy được tái lập theo Quyết định số 29-QĐ/TU của Tỉnh ủy Nghĩa Bình, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chuyên nghiệp.
 
    Ngày 04-3-1989, Bộ Chính trị ra Quyết định số 83-QĐ/TW về việc chia tỉnh Nghĩa Bình thành tỉnh Quảng Ngãi và Bình Đình; Tỉnh ủy Bình Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế quốc doanh, giải quyết tồn tại sau khi chia tỉnh, ổn định tình hình, tăng cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội. Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định, đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, nghiên cứu, đề xuất kịp thời về các chủ trương, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác nội chính.
 
    Dưới sự lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy, các ngành nội chính đã khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành nhiệm vụ được giao; thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến các cán bộ, đảng viên và nhân dân; xử lý kiên quyết những trường hợp xảy ra trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tập trung chỉ đạo các cuộc diễn tập quân sự, thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo sát sao.
 
    Tuy nhiên do yêu cầu đổi mới tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Quyết định số 671-QĐ/TU ngày 07-01-2000 về việc giải thể Ban Nội chính Tỉnh ủy, giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác nội chính cho Văn phòng Tỉnh ủy đảm nhận. Sau năm 2000, Văn phòng Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy tăng cường chỉ đạo công tác nội chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
    Giai đoạn 2013 đến nay:
 
    Ngày 03-5-2013, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ban hành Quyết định số 883-QĐ/TU thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định trên cơ sở sáp nhập tổ chức bộ máy của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và Phòng Nội chính thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.
 
    Hơn hai năm hoạt động, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh, đã góp phần làm cho kết quả, thành tích hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định có sự chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới và thực tiễn công tác hiện nay.
 
    Nhìn lại lịch sử từ khi hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn cho đến nay, tuy mỗi giai đoạn lịch sử có những đặc điểm riêng, nhưng trong giai đoạn nào, công tác nội chính nói chung, Ban Nội chính Tỉnh ủy nói riêng cũng có những đóng góp rất tích cực, phục vụ đắc lực cho các hoạt động của cấp ủy, cho các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ.
 
    Với niềm tự hào về truyền thống 50 năm ngành Nội chính Đảng, với những thành quả đã đạt được trong hơn hai năm từ khi tái thành lập, cùng với tinh thần đoàn kết, Ban Nội chính Tỉnh ủy nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tạ Anh Hưng
;
.