Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương qua các thời kỳ

Thứ Sáu, 08/01/2016, 10:59 [GMT+7]
    Năm 1979, Tỉnh Hải Hưng thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng ra quyết định thành lập Ban chống tiêu cực (gọi tắt là Ban 79), tiền thân của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương hiện nay.
 
    Giai đoạn 1966-2000:
 
    Ngày 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử của cách mạng Việt Nam, là dấu ấn lịch sử đối với sự hình thành và phát triển công tác xây dựng Đảng. Từ những ngày đầu mới thành lập, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng được thành lập, phát triển và tổ chức có hệ thống chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Nhưng so với các ban khác của Đảng, đến năm 1966, Ban Pháp chế Trung ương được thành lập theo Nghị quyết số 133-NQ/TW của Bộ Chính trị, đây là tiền thân của Ban Nội chính Tỉnh ủy ngày nay. Đến năm 1979, Ban Nội chính Trung ương được thành lập và chính thức đi vào hoạt động, thay thế Ban Pháp chế Trung ương.
 
    Trong giai đoạn này, cơ quan tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về công tác nội chính không có quy định thống nhất mà tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng địa phương để bố trí phù hợp. Ban Nội chính Trung ương bên cạnh việc hướng dẫn cho cấp ủy địa phương tổng kết, kiểm tra, tổ chức triển khai các mặt nhiệm vụ của lĩnh vực nội chính còn hướng dẫn việc xác định nhiệm vụ, xây dựng tổ chức bộ máy, chương trình công tác và bồi dưỡng kinh nghiệm công tác cho các cán bộ làm công tác nội chính cấp ủy địa phương; giúp địa phương trong việc tháo gỡ, xử lý một số vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự xã hội của đất nước.
 
    Năm 1979, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng ra quyết định thành lập Ban chống tiêu cực ( gọi tắt là Ban 79), tiền thân của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương hiện nay. Do có sự biến động về tổ chức năm 1985, Ban Nội chính Tỉnh ủy bị giải thể, đến năm 1987 được tái thành lập lại. Trong giai đoạn từ năm 1987 đến năm 1994, các hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy có thời điểm bị giải thể vì lý do biến động của tổ chức.
 
    Ngày 22-12-1994, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng đã ban hành Quyết định số 65-QĐ/TU, về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, với chức năng là cơ quan tham mưu cho sự lãnh đạo của Tỉnh ủy nghiên cứu, để xuất việc vận dụng các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương cho sát với điều kiện cụ thể của địa phương, bảo đảm cho các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.
 
    Ngày 02-01-1997, hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương chính thức ra mắt và đi vào hoạt động, thực hiện theo chủ trương của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX về việc chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh.
 
    Trong giai đoạn 1966-2000 có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm khu vực phòng thủ tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân ở địa phương.
 
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương, ngày 31-7-2013
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương, ngày 31-7-2013
    Giai đoạn 2000-2013:
 
    Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 30-3-2000, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 15-QĐ/TU, theo đó Ban Nội chính Tỉnh ủy bị giải thể và thành lập Phòng Nội chính - Tiếp dân trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.
 
    Trong hơn 10 năm hoạt động, phòng Nội chính đã giúp lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn về các lĩnh vực quốc phòng - quân sự địa phương; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
    Do có sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp và khiếu kiện đông người ở một số địa phương. Các ngành nội chính đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ, có nhiều biện pháp tích cực, thực hiện có hiệu quả về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Từng bước nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử oan sai; giải quyết kịp thời các vụ án trọng điểm, án dư luận xã hội quan tâm. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng, chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên; các khiếu kiện về tư pháp được giải quyết kịp thời, không để kéo dài.
 
    Giai đoạn 2013 đến nay:
 
    Năm 2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương được tái thành lập lại trên cơ sở chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và phòng Nội chính tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy theo quyết định số 857-QĐ/TU, ngày 15-7-2013 và Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương chính thức hoạt động kể từ ngày 01-8-2013.
 
    Việc tái thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy là thể hiện sự quyết tâm của Đảng với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Qua hơn hai năm đi vào hoạt động, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 183-QĐ/BNCTW, tập trung triển khai đồng bộ những nhiệm vụ sau:
 
    Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính.
 
    Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành có liên quan nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nhất là tập trung nắm tình hình các điểm nổi cộm, phức tạp hay khiếu kiện đông người tại các địa phương vừa giải quyết cơ bản xong các mâu thuẫn phức tạp, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy giải quyết có hiệu quả.
 
    Tiếp tục tham mưu cấp ủy công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong đó chú trọng chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu, rà soát các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Tham mưu Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử; bảo đảm việc khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các vụ án trọng điểm, án dư luận xã hội quan tâm; đảm bảo các vụ án được xét xử nghiêm minh, đảm bảo thời hạn theo luật định, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài.
 
    Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ theo dõi công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.
 
    Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Nội chính, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương quyết tâm khắc phục những khó khăn, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nghiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.
Tạ Anh Hưng
;
.