Thái Nguyên: Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm

Thứ Tư, 17/04/2019, 14:53 [GMT+7]
    Trong quý I năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có những chuyển biến rõ rệt, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã được quan tâm; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, hoạt động công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan đơn vị, kê khai tài sản, thu nhập được tăng cường; hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng đã được nâng cao chất lượng; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn công tác số 04 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
Thái Nguyên chú trọng công tác cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
Thái Nguyên chú trọng công tác cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
    Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ yếu là các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp về phòng ngừa tham nhũng, gồm: Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; minh bạch tài sản và thu nhập; cải cách hành chính; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; phát hiện 01 vụ việc. Kết quả đã kiểm tra, xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với 01 đảng viên.
 
    Cơ quan điều tra thụ lý 05 vụ/09 bị can, trong đó đã thụ lý điều tra 03 vụ/05 bị can (điều tra bổ sung 01 vụ/01 bị can); số vụ khởi tố trong kỳ báo cáo 02 vụ/04 bị can. Đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 03 vụ/05 bị can. Tổng tài sản thu hồi trong giai đoạn điều tra là 155.216.000/156.754.400 đồng, đạt 99%.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã truy tố mới 02 vụ/04 bị can.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 04 vụ/05 bị cáo; đã xét xử 03 vụ/04 bị cáo (xét xử 02 vụ/03 bị cáo; đình chỉ xét xử phúc thẩm 01 vụ/01 bị cáo do bị cáo rút kháng cáo).
                                                                                     Thanh Hằng
;
.