Quảng Ngãi: Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 01/06/2018, 15:23 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của các huyện, thành ủy.
 
    Tính đến tháng 4-2018, toàn tỉnh có 70/70 tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, với 8.992 người có nghĩa vụ phải kê khai, giảm 102 người so với năm 2016. Số người đã thực hiện kê khai là 8.990 người, đạt tỷ lệ 99,98%; số người chưa thực hiện kê khai là 02 người (01 người đang nằm viện). Số bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là 6.338 bản. Số bản kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý là 2.654 bản; diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 423 bản. Số bản kê khai do tổ chức cấp trên quản lý là 10 bản.
 
    70/70 tổ chức, đơn vị đã thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đúng thời gian quy định, đạt tỷ lệ 100%, với 8.990 bản kê khai được công khai, đạt tỷ lệ l00%. Trong đó số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết là 5.144 bản; số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp là 3.846 bản. Tính đến ngày 30-4-2018 chưa có trường hợp nào phải xác minh, kết luận.
 
    Kết quả đạt được cho thấy, trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập được tỉnh Quảng Ngãi triển khai nghiêm túc; hầu hết lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, phân công cán bộ phụ trách và tổ chức thực hiện. Hình thức công khai thực hiện đảm bảo, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát người thuộc diện kê khai, từ đó phát huy tinh thần tự giác, trung thực của người kê khai.
Thành Long
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
;
.