Tuyên Quang: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 01/06/2018, 14:18 [GMT+7]
    Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là: Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kế hoạch số 19-KH/BCĐTW ngày 10-5-2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… Trong kỳ báo cáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 03 kế hoạch, 01 chỉ thị; các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã ban hành 107 văn bản để cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp của Trung ương và chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 11
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 11
    Thông qua việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện, vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiếu đấu của tổ chức cơ sở đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, công tác phòng, chống tham nhũng đã từng bước được nâng lên. Tăng cường đổi mới phương thức, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, công khai; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chú trọng công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện, gương mẫu, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh đối với các hành vi tham nhũng. Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, chi bộ và nhận xét, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hằng năm.
 
    Thực hiện Nghị định số 90-2013/NĐ-CP ngày 08-8-2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các ngành, các cấp đã đề cao trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án đầu tư, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội…; trong trường hợp cần thiết, ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng tổ chức họp để cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao.
                                                                                                  P.V
;
.