Hà Giang: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Sáu, 29/06/2018, 08:29 [GMT+7]
    Thời gian qua, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang luôn quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành kết luận số 348-KL/TU ngày 23-4-2018 của Thường trực Tỉnh ủy về ban hành báo cáo, phương hướng nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 02 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản”; Chỉ thị 31-CT/TU ngày 07-5-2015 của Ban Thường vụ Viện kiểm sát về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm kế hoạch số 310-KH/TU ngày 20-4-2018 về thực hiện hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; quán triệt, phổ biến sâu rộng nghị quyết Trung ương 3 khóa X, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Thanh tra trách nhiệm: tiếp tục triển khai 03 cuộc tại 03 đơn vị, trong đó: 02 cuộc thanh tra về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại ủy ban 2 xã Xuân Giang và ủy ban nhân dân xã Tân Bắc, huyện Quang Bình và 01 cuộc về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ.
 
    Thanh tra huyện Xí Mần chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện xem xét làm rõ xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Trọng Hưng, Kế toán Trung tâm Văn hóa, thông tin và Du lịch huyện Xí Mần, với tổng tiền sai phạm 417,355 triệu đồng, có dấu hiệu về hành vi chiếm đoạt trái phép kinh phí của cơ quan, có dấu hiệu giả mạo chứng từ chi khác, chứng từ chi chế độ cho người lao động, chi sai cho người lao động khác.
 
    Trong tháng, Cơ quan điều tra thụ lý 02 vụ/03 bị can; ngành Tòa án thụ lý 04 vụ/41 bị cáo.
                                                                                     P.V
;
.