Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 06/06/2018, 14:23 [GMT+7]
    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam đã triển khai tới các đơn vị và các cán bộ thuộc diện Tổng công ty quản lý, trong đó yêu cầu cán bộ kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai của cán bộ thuộc diện Tổng Công ty quản lý, yêu cầu các đơn vị trong Tổng Công ty thực hiện chế độ báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập năm; tổ chức thực hiện công khai bản kê khai, và tổng hợp, báo cáo kết quả tới Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương theo quy định. Đảng ủy Tổng Công ty đã thực hiện kiểm tra về nội dung này tại các cấp ủy cơ sở, đã đôn đốc, nhắc nhở đơn vị tổ chức thực hiện tốt việc kê khai, công khai theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
 
Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
    Để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về công tác kê khai tài sản của cán bộ, Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành quy định số 135-QĐ/TCT ngày 13-10-2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam quản lý, quy định đã nêu rõ phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn của chủ thể kiểm tra giám sát, của đối tượng kiểm tra, giám sát, nội dung, trình tự kiểm tra và xử lý vi phạm.
 
    Số người đã kê khai năm 2016 là 454 người, năm 2017 là 434 người đạt tỷ lệ 100% trên số người phải kê khai. Số lượng bản kê khai của cán bộ do Bộ Công Thương quản lý là 05 bản. Tỷ lệ bản kê khai thực hiện công khai/số bản đã kê khai năm 2016 là 100%, năm 2017 là 99,8%. Chưa có trường hợp nào phải thực hiện xác minh tài sản, thu nhập. Chưa có trường hợp nào vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
 
    Tổng công ty ban hành tới người lao động, cán bộ, đảng viên trong toàn Tổng Công ty sổ tay văn hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, trong đó đã quy định nội dung quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa xử lý, giải quyết công việc, văn hóa ứng xử, với mục đích khơi dậy lòng tự hào về doanh nghiệp, định hướng hành vi, thái độ, trách nhiệm, quy tắc giao tiếp ứng xử trong mỗi quan hệ, tạo môi trường làm việc có văn hóa để toàn thể người lao động gắn bó, cống hiến hết mình vì tương lai phát triển của Vinataba, quảng bá hình ảnh Vinataba trong nước và trên thế giới.
 
    Chuyển đổi vị trí công tác: Nghị định 150-2013/NĐ-CP ngày 01-11-2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158-2013/NĐ-CP ngày 27-10-2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, theo đó trong các doanh nghiệp không phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định này, đây là một số sự thuận lợi cho các đơn vị trong việc thực hiện các quy định phù hợp với điều kiện bố trí sử dụng lao động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phòng ngừa tham nhũng, Tổng Công ty chỉ đạo người đứng đầu đơn vị tự chủ động xem xét việc thực hiện sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, người lao động tại các vị trí công việc nhạy cảm sao cho phù hợp, đúng với quy định của luật doanh nghiệp, bộ luật lao động, quy định nội bộ của đơn vị, năng lực của cán bộ để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời nhằm phòng ngừa tham nhũng.
 
    Tổng Công ty đã ban hành quy định chuyển xếp lương cũ sang hệ thống bảng lương, phụ cấp lương mới của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; Quy định hệ thống bảng lương, phụ cấp lương tại Công ty mẹ- Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam theo quy định tại Thông tư 17/2015-TT-BLĐTBXH. Thực hiện chính sách lao động tiền lương theo luật lao động, thực hiện xác định quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý công ty theo đúng quy định tại Nghị định 51, 52, 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 26, 27, 28/2016/TT-BLĐTBXH. Với chính sách tiền lương gắn với vị trí công việc, sự đóng góp và trách nhiệm, trả lương theo kết quả thực hiện công việc; từng bước kế hoạch hóa công tác tiền lương và chi trả phù hợp với mức lương thị trường, về cơ bản đã tạo được tâm lý ổn định cho cán bộ, người lao động làm việc tại đơn vị.
                                                                                      Lê Hiếu
                                                                                      (VOV)
;
.