Hòa Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư công

Thứ Năm, 07/06/2018, 20:38 [GMT+7]

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 12-5-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư công. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ và quán triệt các yêu cầu tăng cường quản lý đầu tư phát triển trong tất cả các khâu, từ quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án, bố trí vốn đến triển khai, giám sát thực hiện, kiểm toán, quyết toán. Các quy định về quản lý, phân cấp đầu tư; xây dựng kế hoạch vốn đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án; lựa chọn nhà thầu; kiểm tra, giám sát đầu tư... trên địa bàn tỉnh được ban hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong đầu tư công. Công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương, dự án đầu tư được thực hiện nghiêm túc thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành, hạn chế tình trạng phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư. Việc thanh tra, kiểm tra dự án, chất lượng công trình thường xuyên được thực hiện.

Tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến công tác quản lý kế hoạch vốn và dự án đầu tư; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy xin ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển được thực hiện liên tục đã kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm trong các hợp đồng xây dựng, từng bước khắc phục tình trạng tiêu cực, tham nhũng, hiệu quả thấp làm thất thoát, lãng phí nguồn vốn Nhà nước, đặc biệt là lợi ích nhóm giữa chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu xây lắp.

Trong 03 năm, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2018 đã phân bổ là 8.037.150 triệu đồng; số vốn đã bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản là 132.339 triệu đồng; số dự án được bố trí vốn để hoàn thành là 94 dự án. Đặc biệt, trong các năm 2017, 2018, chỉ có 31 dự án quan trọng, cấp bách sử dụng vốn ngân sách tỉnh được bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư hoặc khởi công mới, 01 dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và 01 dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ khởi công mới. Do đó, việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án dần khắc phục được tình trạng dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản từng bước được xử lý, hạn chế phát sinh nợ mới. Các dự án đầu tư xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn từ khi lập chủ trương đầu tư đến phê duyệt dự án và triển khai thực hiện, nâng cao tính khả thi và hiệu quả sử dụng vốn.

Các Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh được sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại thành 03 Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh. Đồng thời quy định giao chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cho các cơ quan cấp tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành và UBND các huyện, thành phố đã được quy định cụ thể, rõ ràng, góp phần tăng cường hiệu quả và chất lượng quản lý, giám sát dự án của chủ đầu tư, đảm bảo kỹ thuật, đúng tiến độ, đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả, khắc phục các tồn tại và tăng cường công tác quản lý nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Công tác đấu thầu được quản lý chặt chẽ; chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được bố trí vốn; đối với những gói thầu đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng phải tổ chức nghiệm thu thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký theo quy định, tránh tình trạng nợ đọng, chiếm dụng vốn của nhà thầu; lập, điều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo tiến độ, kế hoạch vốn được phân bổ theo đúng quy định, không sử dụng vốn vay ngân sách địa phương để bố trí vốn cho các dự án khởi công mới khi chưa xác định hoặc thẩm định được nguồn vốn để hoàn trả.

Thu hút và điều chỉnh cơ cấu đầu tư tập trung vào việc nâng tỷ trọng vốn đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài; huy động các nguồn vốn đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có trình độ kỹ thuật cao, hiện đại, ít sử dụng nhiên liệu, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn, phát huy lợi thế có sẵn của tỉnh; nguồn vốn đầu tư công tập trung đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội, những ngành có tính đột phá làm động lực thúc đẩy các ngành khác; quan tâm, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng sản xuất nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Việc kêu gọi đầu tư các dự án bằng hình thức đối tác công tư (PPP) đã có những kết quả nhất định. Một số dự án đầu tư bằng hình thức PPP đã được thực hiện góp phần giảm bớt khó khăn cho ngân sách nhà nước, tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh.

Đoàn Cần

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)

;
.