Quảng Trị: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Bảy, 28/04/2018, 08:08 [GMT+7]
    Quý I-2018, các cấp, ngành tỉnh Quảng Trị tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" và Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 30-3-2016 thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW. Đã tổ chức 4 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 615 lượt người tham gia. Đài Phát thanh - Truyền hình phát sóng chuyên mục pháp luật, chuyên mục nội chính và phòng, chống tham nhũng hàng tháng. Báo Quảng Trị đăng nhiều tin bài về phòng, chống tham nhũng.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Quảng Trị
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Quảng Trị
    Hầu hết các tổ chức, đơn vị, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn năm 2018 trong đó có nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng (có 18/87 đơn vị đã ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018); 100% công khai chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị; 100% các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp… và triển khai thực hiện nghiêm túc. Triển khai 01 cuộc kiểm tra về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và 01 cuộc về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã ban hành các kế hoạch, đề án chuyển đổi vị trí công tác. Trong quý 1-2018, có 171 trường hợp được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng.
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đang hoàn thành việc thực hiện kê khai, công khai kết quả kê khai minh bạch tài sản năm 2017.
 
    Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thành quy trình xử lý hồ sơ tại bộ phận "một cửa" liên thông theo hướng hiện đại. Các cơ quan, đơn vị triển khai áp dụng khoa học, công nghệ thông tin trong hoạt động, sử dụng mạng công nghệ cao của UBND tỉnh để chia sẽ dữ liệu, thưa điện tử của cán bộ, công chức để trao đổi thông tin, công việc. Các đơn vị cũng xây dựng,  ban hành và thực hiện quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ISO. Năm 2018, tỉnh chọn chủ đề công tác năm "Doanh nghiệp", các tổ chức, đơn vị, địa phương đang đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 15-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020".
                                                                                                     P.V
;
.