Thái Bình: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Thứ Hai, 30/04/2018, 07:01 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng
 
    Thông qua giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá thực trạng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.
 
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
    Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành giám sát tại Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ và một số cấp ủy, tổ chức đảng; mỗi Huyện ủy Đoàn giám sát từ 3 đến 5 tổ chức đảng trực thuộc.
 
    Thời điểm giám sát từ ngày 01-01-2015 đến ngày 31-12-2017.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Đoàn giám sát triển khai Kế hoạch giám sát, Quyết định thành lập Đoàn giám sát và các tài liệu có liên quan. Cấp ủy huyện triển khai Kế hoạch đến các tổ chức đảng được giám sát. Cấp ủy, tổ chức đảng được giám sát chuẩn bị báo cáo tự giám sát gửi về Đoàn giám sát qua Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 10-5-2018. Đoàn giám sát trực tiếp nghe báo cáo, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, trao đổi, thảo luận, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng được giám sát giải trình, làm rõ nội dung có liên quan. Đoàn giám sát tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận.
 
    Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình hoàn thành đợt kiểm tra vào cuối tháng 5-2018.
                                                                                       Nguyễn Thị Khánh
                                                                (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
;
.