Lào Cai: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Hai, 15/01/2018, 15:49 [GMT+7]

 

Trong năm 2017, cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và hội, đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với việc phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tổ chức tuyên truyền 5.622 buổi cho 412.476 lượt người là cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia, cấp phát 22.167 cuốn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; phát 03 phóng sự trên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh; đăng 1.020 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 03 buổi tọa đàm; phát 2.126 giờ trên sóng truyền thanh cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị mình như: Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện công khai tài chính; hoạt động của các cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch theo quy định; tổ chức niêm yết tại nơi làm việc các quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện và giám sát việc thực hiện; quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, lãng phí...

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, tăng cường theo dõi, giám sát việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện kê khai. Trong năm 2016, qua việc kê khai và công khai tài sản thu nhập theo quy định, không có trường hợp nào phải xác minh tài sản thu nhập và yêu cầu giải trình kê khai nguồn gốc tài sản, thu nhập.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập đoàn giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lào Cai và một số đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai, quán triệt thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020; thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và việc thi hành án các vụ việc liên quan đến án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2016.

Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý nghiêm các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên sai phạm.

Ngành thanh tra đã tiến hành thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Đã thực hiện thanh tra đối với 92 đơn vị. Qua thanh tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành, đã chuyển hồ sơ 01 vụ sang cơ quan điều tra.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố, xét xử 03 vụ án liên quan đến tham nhũng, chức vụ. Các vụ án đưa ra xét xử đã đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, hình phạt Tòa án tuyên đối với các bị cáo đảm bảo sự nghiêm minh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, Đề án, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là các vụ đã khởi tố, điều tra. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng. Phát huy vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện có hiệu quả, thường xuyên việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác của tổ chức thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Thị Thêu

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)

;
.