Tiền Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 09/01/2018, 10:40 [GMT+7]

Năm 2017, Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28-6-2017 tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Công văn số 593-CV/TU ngày 07-3-2017 chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng; Quyết định thành lập Tổ giúp việc thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Tổ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ phó và ban hành Quy chế làm việc của Tổ để triển khai thực hiện. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tỉnh ủy đều kết hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang

Ngành thanh tra triển khai 44/46 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, trong đó kết thúc và công bố kết luận 39 cuộc; qua thanh tra chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về tham nhũng; tuy nhiên đã kiến nghị chấn chỉnh việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị được thanh tra; phát hiện một số vi phạm như: Thực hiện công khai, minh bạch về tài chính chưa đầy đủ, duyệt chi chứng từ không hợp lệ, quyết toán trùng, chi không đúng đối tượng, thiếu chứng từ gốc, chi vượt định mức, nhận và sử dụng quà tặng không đúng quy định… Cụ thể có 15 đơn vị vi phạm, với số tiền sai phạm là 539,2 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 414,9 triệu đồng (trong đó, thu hồi nhận và sử dụng quà tặng không đúng quy định là 327,5 triệu đồng, xử lý 05 cá nhân), kiến nghị xử lý khác số tiền 114,3 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm 07 tổ chức, 57 cá nhân.

Đã tiến hành 9.621 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, có 317,791 lượt người tham dự (1.468 cuộc/38.311 lượt cán bộ công chức, viên chức và 8.153 cuộc/279.480 lượt người dân dự); công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng được gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", kết hợp với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, cơ quan, đơn vị, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, hạn chế thấp nhất tình trạng tham nhũng xảy ra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng 246 kế hoạch phòng, chống tham nhũng; 113 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; 27 kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành và lĩnh vực hoạt động; 214 quy chế thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động; thực hiện 125 cuộc kiểm tra về công khai, minh bạch, việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; có 14 đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho 182 công chức, viên chức.

Thanh tra tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2017; phát hiện những sai sót như: Cấp ủy không ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (07/16 đơn vị); các kế hoạch tổ chức thực hiện nội dung còn chung chung chưa gắn với hoạt động thực tế của cơ quan; thực hiện việc công khai dự toán năm 2017 không đúng mẫu (05/16 đơn vị); bản kê khai kê khai tài sản, thu nhập không đúng mẫu, kê khai con đã thành niên, không kê khai tổng thu nhập, lưu bản kê khai không đúng quy định; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phản ánh đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng (16/16). Qua đó, Đoàn điểm tra đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khắc phục những sai sót trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời, đánh giá, kiến nghị đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

                                                                             Nguyễn Trịnh Hoàn

 

;
.