Cao Bằng: Nâng cao lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 11/01/2018, 09:57 [GMT+7]
    Năm 2017, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành chương trình hành động; kế hoạch thực hiện các kết luận của Trung ương; kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy.
 
    Chỉ đạo kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" theo Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 28-4-2017 của Tỉnh ủy. Kết quả có 05 vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện; đã xử lý kỷ luật 17 đảng viên, cán bộ, công chức về hành vi tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái gây thất thoát, thiệt hại về tài sản của Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 07 nhiệm vụ theo Thông báo số 212-TB/TU ngày 23-8-2017.
 
Đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm tra, giám sát tại tỉnh Cao Bằng
Đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm tra, giám sát tại tỉnh Cao Bằng
    Ban hành Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 19-5-2017 của Ban Thường vụ  Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra tự kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, xây dựng báo cáo và làm việc với Đoàn công tác số 04 theo Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25-4-2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị Đoàn công tác số 4 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Ban hành Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 04-8-2017 "Kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015-2016.
 
    Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp chuyên đề để xem xét giải quyết các vụ việc, vụ án theo Thông báo 125-TB/TU ngày 15-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 09-6-2017. Qua đó, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 196-TB/TU ngày 30-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Kết luận cuộc họp chuyên đề giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo", đưa ra khỏi danh sách theo dõi, chỉ đạo 05 vụ việc và chỉ đạo các cấp, ngành cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ việc, vụ án chưa giải quyết xong.
 
    Để tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn III (2017-2020); yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo văn bản số 1389/UBND-NC ngày 12-5-2017 của UBND tỉnh.
                                                                                               P.V
 
;
.