Thừa Thiên Huế: Nâng cao chất lượng công tác thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng tiêu cực

Chủ Nhật, 14/01/2018, 11:32 [GMT+7]

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra trên các lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng tiêu cực.

UBND tỉnh đánh giá trong thời gian qua, công tác thanh tra đã đạt được những kết quả tích cực đáng ghi nhận, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc tại huyện Nam Đông về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và công tác phòng, chống tham nhũng
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc tại huyện Nam Đông về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và công tác phòng, chống tham nhũng

Tuy nhiên công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, số vụ việc tham nhũng được phát hiện còn ít, ảnh hưởng đến hiệu quả chung của công tác phòng, chống tham nhũng.

Một trong những nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng là do một số địa phương, đơn vị chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; cơ cấu tổ chức, sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng còn nhiều vướng mắc, bất cập.

Để tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra trên các lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng tiêu cực, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát huy vai trò của cơ quan, tổ chức thanh tra, kiểm tra cùng cấp để kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm nhằm chủ động phòng ngừa kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quan tâm, chú trọng việc nâng cao năng lực cơ quan, tổ chức thanh tra cùng cấp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra. Trong công tác tổ chức cán bộ phải thực hiện thường xuyên, toàn diện, đúng quy định, quy trình, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai; cần quan tâm, xem xét kỹ trong việc điều chuyển cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng sang các vị trí công tác khác. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc để đơn vị mình xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có biểu hiện bao che trong quá trình thanh tra, kiểm tra, thiếu kiên quyết trong việc kiến nghị, xử lý đối với các vụ việc tham nhũng.

Các cơ quan, tổ chức thanh tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo địa bàn, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quy định. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra thuộc địa bàn, lĩnh vực; kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chú trọng công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Hàng năm trên cơ sở định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra của cơ quan thanh tra cấp trên; yêu cầu công tác quản lý của địa phương, đơn vị, xác định những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, nhân dân có nhiều ý kiến để xây dựng Kế hoạch thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng theo thẩm quyền…

Bình Minh

;
.