Vĩnh Long: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 25/10/2017, 15:18 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2017, Tỉnh ủy Vĩnh Long thường xuyên lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý 03 vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; lãnh, chỉ đạo các cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản khác chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cụ thể sát hợp tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý và triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa theo quy định của pháp luật… Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi tham nhũng. Báo cáo tình hình, kết quả bảo vệ khuyến khích người dân phản ánh tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên.
 
Đoàn công tác của Bộ Tư pháp kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Vĩnh Long
Đoàn công tác của Bộ Tư pháp kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Vĩnh Long
    Công tác tuyên truyên phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể… quan tâm lãnh đạo thực hiện, gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Đã triển khai, tuyên truyền được 5.136 cuộc với 167.965 lượt người tham dự; thông qua phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền được 11.524 giờ; xuất bản 12.400 quyển tin tư pháp với nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, trong 9 tháng có 03 trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử với nhân dân, bị xử lý kỷ luật: Khiển trách 01, cảnh cáo 01, kiểm điểm rút kinh nghiệm và chuyển sang bộ phận khác 01.
 
    Ngành thanh tra đã thực hiện 77 cuộc thanh tra ở 114 đơn vị, tập trung vào lĩnh vực tài chính ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản,… kết thúc 65 cuộc và đã ban hành 58 kết luận thanh tra, phát hiện 42 đơn vị có sai phạm về kinh tế, với tổng số tiền là 78 tỷ 439,91 triệu đồng. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 6 tỷ 420,72 triệu đồng; chấn chỉnh công tác thu chi tài chính, quản lý tài sản theo đúng nguyên tắc tài chính kế toán 72 tỷ 019,19 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh 14 cá nhân trong công tác quản lý, xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 34 cá nhân và 13 tổ chức. Bước đầu đã thu hồi được gần 3,4 tỷ đồng. Qua công tác thanh tra đã phát hiện 01 vụ có dấu hiệu tham ô tài sản, tại trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Vũng Liêm và đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long. Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
                                                                          Trần Hoàng Kiếm
;
.