Hà Nam: Chủ động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 25/10/2017, 14:52 [GMT+7]
    9 tháng năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tỉnh Hà Nam đã triển khai kế hoạch, chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2017 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về xây dựng Đảng.
 
    Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường việc công khai, minh bạch trong hoạt động, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin về các cơ chế chính sách, kết quả giải quyết đơn thư, về thủ tục hành chính, sử dụng ngân sách, tài sản công, kinh phí chi tiêu nội bộ, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng… tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giám sát việc thực hiện, tổ chức hội nghị quy chế dân chủ năm 2017; công khai báo cáo tài chính, kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tiếp theo; thảo luận sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị. 
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam triển khai nhiệm vụ quý IV-2017
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam triển khai nhiệm vụ quý IV-2017
    Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17-7-2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; năm 2016 trên địa bàn tỉnh có 53/53 cơ quan, đơn vị đã tiến hành kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Tổng số người có nghĩa vụ phải kê khai đã tiến hành kê khai là 5.060 người, đạt 100%; số người có bản kê khai được công khai theo hình thức niêm yết là 1.587 người, số người có bản kê khai được công khai theo hình thức tổ chức cuộc họp là 3.473 người. Trong tổng số 5.060 người thuộc diện phải kê khai chưa có trường hợp nào phải tiến hành xác minh về việc kê khai tài sản, thu nhập; việc trả lương qua tài khoản tiếp tục được các cơ quan, đơn vị thực hiện; tính đến hết tháng 8-2017 đã thực hiện chi trả lương qua tài khoản ngân hàng 12.625/21.150 người (đạt 57%).
 
    Các cấp, ngành tổ chức quán triệt, tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trọng tâm là thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu; thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công thuộc các huyện Lý Nhân, Duy Tiên, Kim Bảng và thành phố Phủ Lý; sơ kết 01 năm thực hiện nghị quyết số 08- NQ/TU ngày 23-9-2016 của tỉnh ủy; xây dựng đề án đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trọng tâm là thủ tục hành chính giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh, kế hoạch cải cách hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính, rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2017; công bố bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính cũ của một số sở, ngành.
 
    Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn đạo đức, lối sống và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.
                                                                            Thanh Hiếu
;
.