Bến Tre: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 23/10/2017, 09:55 [GMT+7]

9 tháng năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre thường xuyên chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Tọa đàm về giải pháp thực hiện “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
Tọa đàm về giải pháp thực hiện “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng theo Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII); tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng về đầu tư xây dựng cơ bản đối với 01 tập thể, 01 cá nhân; ban hành công văn chỉ đạo nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII), đã tổ chức quán triệt trong cán bộ chủ chốt và triển khai học tập trong đảng viên.

Các cơ quan báo, đài của tỉnh duy trì các chuyên mục phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Toàn tỉnh đã tổ chức 2.926 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 54.853 lượt người tham dự.

Các cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện công khai, minh bạch trong chi tiêu, mua sắm tài sản, trang thiết bị; công khai quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện việc thanh toán, trả lương qua tài khoản, xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong sử dụng ngân sách, tài sản công; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 87 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; công khai 100% bản kê khai của 9.278 người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập; xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã Phú Vang và xã Thới Thuận (huyện Bình Đại).

Tiến hành thanh tra 07 cuộc tại 07 đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, các đơn vị chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

                                                                    Nguyễn Trịnh Hoàn

;
.