Sơn La: Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 9 tháng năm 2017

Thứ Sáu, 29/09/2017, 07:52 [GMT+7]
    Chín tháng đầu năm 2017, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các quy định về công khai, minh bạch trong các chế độ, chính sách; công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; công khai thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đối với cán bộ, công chức. 
 
    Các cơ quan chức năng đã triển khai 81 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại 131 cơ quan, đơn vị thuộc 07 ngành, 01 huyện, việc công khai, minh bạch đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng nắm bắt kịp thời thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước để giám sát việc thực hiện.
 
Bộ phận tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Bộ phận tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 05 văn bản về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2017 và định mức, tiêu chuẩn dự toán thu ngân sách... thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành 91 văn bản mới, 23 văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản trong việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; sử dụng trang bị, phương tiện, thiết bị làm việc; chế độ chi tiêu phục vụ hội nghị, chế độ công tác phí... triển khai 79 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn tại 13 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn và chấp hành nguyên tắc trong quản lý tài chính, tài sản. 
 
    Toàn tỉnh có 06 cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức với 59 phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, qua kiểm tra nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức đã có ý thức chấp hành tốt quy định về quy tắc ứng xử làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước. Có 14 sở, ngành, 07 huyện và 02 trường học thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 316 công chức, viên chức; một số cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.
 
    Năm 2016, 100% các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, theo quy định (số người phải kê khai là 9.800 người, số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 9.800 người), trong đó, số người kê khai tăng so với năm 2015 là 243 người (một số công chức mới được bổ nhiệm, bổ sung viên chức kế toán); thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014, tổng số đảng viên trong diện phải kê khai, công khai và đã kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2016 là 7.784 người (đạt 100%), trong đó số cấp ủy viên là 3.668 người. 
 
    Việc thực hiện giải quyết hồ sơ phục vụ nhu cầu công việc của tổ chức và nhân dân thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp tục duy trì và có chuyển biến tích cực. Bộ phận một cửa của các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận 418.386 hồ sơ, đã giải quyết 414.333 hồ sơ các loại cho tổ chức và công dân, còn 3.385 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, 668 hồ sơ đã trả lại tổ chức, công dân.
Lừ Văn Tuyên
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La)
;
.