Quảng Trị: Kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 20/09/2017, 14:53 [GMT+7]
    Trong tháng 8 vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã tham gia làm việc với Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục thi hành án dân sự, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành ủy Đông Hà, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo các vụ án oan, sai hoặc có đơn kêu oan trên địa bàn tỉnh; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm từ năm 2014 đến nay (phục vụ Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng); báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về "chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
 
Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Quảng Trị
Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Quảng Trị
    Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan khối nội chính trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đối với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và một số tổ chức cơ sở Đang trực thuộc (Đảng ủy ban Quản lý khu kinh tế, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi ủy Hội nông dân tỉnh); rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch; tham gia ý kiến hiệp ý bổ nhiệm lại thẩm phán trung cấp đối với Chánh tòa hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh.
 
    Tiếp nhận 6 đơn, trong đó có 2 đơn Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến; đã tham mưu xử lý 5 đơn, còn 1 đơn xử lý. Tham gia tiếp công dân định kỳ vào ngày 25/8.
 
    Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị xây dựng và phát sóng Chuyên mục nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 8; phối hợp và cung cấp cho Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tài liệu tuyên truyền theo kế hoạch tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2017; hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính tỉnh ủy với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Sở Thông tin - Truyền thông. Cử cán bộ tham gia lớp cập nhật kiến thức đối ngoại năm 2017.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15- CT/TW, ngày 07-7-2007, của Bộ Công Thương về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng" theo kế hoạch của Trung ương; báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III-2017; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị giao ban nội chính, giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng quý III-2017; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 8-2016 đến 6-2017.
 
    Tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện chương trình hành động số 42-CTHĐ/TU, ngày 17-10-2007 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X); kết luận số 72- KL/TW, ngày 17-5-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đến năm 2020 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; giám sát việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 03- CTHĐ/TU ngày 3-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 06-12-2010 của Bộ Chính trị, kết luận số 05-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới" đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà.
                                                                                                 P.V
;
.