Quảng Ninh: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 03/01/2018, 17:05 [GMT+7]
    Năm 2017, Tỉnh ủy Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, nổi bật là: 
(1) UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện, chủ động giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm giao thông thông suốt; tăng cường phòng, chống tội phạm, đua xe trái phép, cháy nổ; quyết liệt phòng chống khai thác, vận chuyển, tiêu thụ tài nguyên khoáng sản trái phép; tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại…; (2) Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 05 đoàn công tác rà soát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết và các thông báo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Thường trực Tỉnh ủy cũng đã làm việc với một số ngành nội chính (Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh), ban hành 03 thông báo kết luận, chỉ đạo nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp chặt chẽ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp; tăng cường xây dựng ngành và nâng cao ý thức thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, xin ý kiến thường trực Tỉnh ủy trong việc xử lý các vụ án, vụ việc theo Chỉ thị 15-CT/TW, Chỉ thị 50-CT/TW…; (3) Ban hành chương trình hành động; thực hiện kiểm điểm phê bình và phê bình nghiêm túc; hoàn thành 12/16 nhiệm vụ phân công cho các cơ quan chức năng nhằm xây dựng quy chế, cơ chế đồng bộ, cụ thể giám sát tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ. Ban hành quy định về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đối với cán bộ, đảng viên; quy định việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần nghị quyết; (4) Ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10-8-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ"; Quy định số 07-QĐ/TU ngày 10-8-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Quy định số 06-QĐ/TU về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017; Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; (5) Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2017 với một số nội dung quan trọng như: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Chỉ thị 36-CT/TU về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; giám sát công tác lãnh đạo đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016… với 40 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra (02 cuộc kiểm tra; 19 cuộc giám sát; 19 cuộc thanh tra) theo hướng: Thống nhất chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát; phối hợp, gắn kết và phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị cụ thể, tránh chồng chéo, bỏ sót. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Ban hành các quy định, quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ nắm thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; các quy định về kiểm tra, giám sát kê khai tài sản, thu nhập, về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
 
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh
                                                                                              P.V
;
.