Kết quả công tác năm 2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam

Thứ Năm, 21/12/2017, 19:23 [GMT+7]

Trong năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam đã chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 10-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, án nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm…

Đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam
Đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam

Phối hợp, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020. Qua giám sát giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá đúng những kết quả đã đạt được và những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, trên cơ sở đó phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra nhũng giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng: Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện nội dung thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh, việc triển khai chương trình trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 2017; kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; tổ chức làm việc với các huyện ủy, thành ủy, cơ quan, đơn vị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia với các cơ quan có thẩm quyền về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; đã tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc Công an tỉnh, 01 Phó Giám đốc Sở Tư pháp, 01 Phó Chánh Thanh tra tỉnh, 01 Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 02 thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh, 01 Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện; bổ nhiệm 01 Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 01 Phó Chánh Thanh tra tỉnh, 01 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Theo dõi, nắm tình hình tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và các huyện, thành phố; tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý đơn thư của công dân và của Thường trực Tỉnh ủy giao liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, chuyển đơn và thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Giúp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2017; theo dõi, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chuyến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Bám sát hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam đã nỗ lực triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                                                                               Cù Tất Dũng

;
.