Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất

Thứ Tư, 03/01/2018, 16:31 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành 14 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng: Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 26-12-2016 về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 09-3-2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền đối với công tác bảo đảm trật tự trị an trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; công văn chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tăng cường chấn áp các hoạt động tội phạm; công văn tăng cường công tác phòng, chống tội phạm giết người và các loại tội phạm nguy hiểm khác trên địa bàn tỉnh; Công văn chỉ đạo các địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 65-QĐ/TW ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016; Báo cáo quý I và báo cáo 6 và 9 tháng đầu năm 2017; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2016; Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới…
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang và Báo Bắc Giang tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang và Báo Bắc Giang tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, như: Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, các cơ quan đơn vị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.
 
    Năm 2016-2017, Ban đã đăng ký nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh về "Thực trạng tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ 2011-2015 và giải pháp phòng ngừa"; được Hội đồng khoa học tỉnh đánh giá xuất sắc, đã tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh xây dựng phóng sự và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác giáo dục và phòng ngừa loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh.
 
    Nhằm giúp Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt toàn diện tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề nổi cộm mới phát sinh về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong phát hiện, giải quyết án; phát hiện, xử lý kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế, chính sách, quản lý kinh tế, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương; định kỳ hằng quý, Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng báo cáo đánh giá độc lập về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh; báo cáo tình hình, tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm của các địa phương, đơn vị; báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan nội chính tỉnh, các chức danh tư pháp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Từ đó tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; giúp Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; kịp thời chấn chỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cơ quan nội chính tỉnh. Hằng tháng, Ban nghe các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả thụ lý, giải quyết các vụ án tham nhũng; qua đó cho ý kiến thống nhất về quan điểm giải quyết, để đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
                                                                                                    P.V
;
.