Bắc Giang: Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 08/01/2018, 10:36 [GMT+7]
    Năm 2017, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền đối với công tác bảo đảm trật tự trị an trên địa bàn tỉnh; công văn về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm giết người và các loại tội phạm nguy hiểm khác trên địa bàn tỉnh.
 
Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với cấp ủy cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh về tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với cấp ủy cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh về tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
    Kịp thời cụ thể hóa, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, như: công văn triển khai thực hiện Kết luận số 10- KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); công văn chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; thành lập một số đoàn kiểm tra, rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Để đánh giá và cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra và rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị về công tác này. Duy trì giao ban hằng quý với các cơ quan khối nội chính tỉnh, kịp thời cho ý kiến giải quyết đối với những vấn đề phát sinh. Chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017; định kỳ hằng quý thường trực huyện ủy, thành ủy tổ chức giao ban với các cơ quan khối nội chính huyện, thành phố. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Triển khai thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14-02-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tổ chức tập huấn Luật phòng chống khủng bố cho các sở, cơ quan, ban, ngành của tỉnh; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2017; Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; tổng kết 06 năm thực hiện Luật Thanh tra…
 
    Định kỳ hằng tháng Chủ tịch UBND tỉnh giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc một số sở, ngành về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử; duy trì nền nếp công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí… giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
    Các huyện, ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã căn cứ vào kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh đạt kết quả.
                                                                                                P.V
;
.