Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ chủ động tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 04/01/2018, 18:03 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 28-4-2017 về triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07-4-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố trong tình hình mới"; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26-6-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố" và Công văn số 615- CV/TU ngày 12-5-2017 về đảm bảo an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ; Công văn số 626-CV/TU ngày 15-5-2017 về đẩy mạnh đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; Công văn số 828-CV/TU ngày 01-11-2017 "Về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo"; Báo cáo công tác cải cách tư pháp thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay (năm 2016 đến ngày 30-6-2017)…
 
Một Hội nghị công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Thành ủy Cần Thơ
Một Hội nghị công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Thành ủy Cần Thơ
    Tham mưu Thành ủy xây dựng báo cáo và tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; tổng kết, sơ kết về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố; phối hợp xây dựng báo cáo và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh thành phố trong tình hình mới", xây dựng kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03-5-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố"; báo cáo kết quả kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị gửi về Ban Nội chính Trung ương theo quy định; báo cáo tình hình, kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất theo Công văn số 1581-CV/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương (03 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị).
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập và tổ chức Đoàn giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Quận ủy Ninh Kiều; Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ.
 
    Tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các dự án khu dân cư trên địa bàn thành phố; chỉ đạo, đôn đốc giải quyết 04 vụ án, vụ việc phức tạp.
 
    Ban hành Kế hoạch số 08-KH/BNCTU ngày 20-01-2017 của Ban Nội chính Thành ủy, tổ chức đoàn giám sát, kiểm tra công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BNCTU, thực hiện chuyên đề thi đua "tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc kéo dài, nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng"; tổ chức hội nghị chuyên đề "Giải pháp giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức góp phần phòng, chống tham nhũng".
 
    Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý 03 vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng. Qua đó, đã đưa ra xét xử 01 vụ, 01 vụ tòa án đang thụ lý và 01 vụ các thành viên góp vốn rút đơn tố cáo; tiếp tục theo dõi, đôn đốc 01 vụ án tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, đôn đốc.
 
    Chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Nội chính Thành ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch số 13-KH/BNCTU ngày 05-6-2017 về việc tổ chức kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2016-2017. Kết quả, các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2016-2017 đã công bố kết luận thanh tra trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 109 kết luận. Qua đó, phát hiện 01 vụ/08 đối tượng có dấu hiệu phạm tội tham nhũng đã chuyển cơ quan điều tra xác minh làm rõ.
                                                                       Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.